Адабий окуу. 4 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Адабий окуу. 4 класс


Автор: Рысбаев С. К., Ибраимова К., Абдухамидова Б. А.

Год: 2015

Бул китепте Ата Мекен, эне тили, табият, адеп-ахлак темапарын камтыган ырлар, аңгемелер, жомоктор, уламыштар, макал-лакаптар, ошондой эле кыргыз акын-жазуучулары менен дүйнө элдеринин жазуучуларынын чыгармапары топтолду.

Бул китепте Ата Мекен, эне тили, табият, адеп-ахлак темапарын камтыган ырлар, аңгемелер, жомоктор, уламыштар, макал-лакаптар, ошондой эле кыргыз акын-жазуучулары менен дүйнө элдеринин жазуучуларынын чыгармапары топтолду.

Кол-во страниц:168 Язык:Кыргызский Издательство:Министерство образования и науки КР

1-БӨЛҮМ. Даңктана бер, эгемендүү, өнөргө бай Ата Мекеним! Бөкөнбаев Ж. Кыргыздын Ала-Тоосу 3
Э. Ибраев. Бишкегим 4
Эгемендүү өлкөбүз жана анын символдору 4
Чотурова Б. Кыргыз туусу 6
Кыдыров А. Герб 7
Силердин конституциялык укугуңар мөнен милдетиңер 7
Азан чакырып ат коюу 8
Алтын бешик 10
Эне 11
Кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгү 13
Боз үй 14
Упуттук тамак-аштар 16
Казыбай кыэы Г. Дасторкон 17
Сөз оюндары. Макал айтышуу 18
Элибиэдин салттуу оюндары. Ордо оюну 19
Жусупов К. Ата Журтуна жеткен комуз 21
Эсенгулов Ш. Камбар-хан 23
Жусупов К. Тулпар кадырын сынчы билет 25
2-БӨЛҮМ. Ата Журтубузду, тилибиз менөн дилибиэдин байлыгын коргойлу Айгүл гүлү 28
Сабыров К. Токойдун кереметтөри 29
Рысбаев С. Барсбек кагандын эрдиги 31
Баратбаев К. Эр Табылды баатырдын эстөликтери 33
Жусупов К. Чолпонбайдын эрдиги 35
Алымбеков Н. Ата Журтка айтарым 36
Дүйнөиүн кооз жеринин бири 37
Исаев А. Сары-Челек 38
Казыбаев С. Адамдын пейили 39
Жантешев К. Ысык-Көл женүндө сөз 42
Эне тилибизди урматтайлы, сактайлы! 45
Үметалиев Т. Кыргыэ тили 45
Баласагын бабабыэдын насаат сөзү 46
Акылдын күчү 46
Жаигазиев М. Кумурскалар коому 48
3-БӨЛҮМ. Күлкү бар жерде өмүр бар
Акылман апөндинин жоруктарынан. Укмуштуу ичик 50
Айтымбетов О. Желмогуз 52
Мугалим урушат. Атам менөн чогуу же. Урушпайт э? Тыкы-тык. Күндөлүгүм жанымда экен 53
Муканбаев Ж. Биринчи калп. Экинчи калп 54
Асаналиөв Б. Саякат. Чымын. Арстан менен күрешкендө 56
Казыбаев С. Аты узун бала 57
Алыбаев М. Сот бол гон коён 59
4-БӨЛҮМ. Меиии дүйнем
Бейшеналиев Ш. Ашар — көңүл ачар 63
Сабыров К. Бир көчөнүн балдары 64
Абдухамидова Б. Тыт 69
Үмөталиев Т. Эң але керек үч нерсе 71
Акматов К. Күкүк 72
Казыбаев С. Торгой акын 73
Абдухамидова Б. Сиз кетирген жаңылыштыкты мен кайталабайын 76
Жапиев Ж. Кашка 78
Баарынан эмне таттуу? 80
Матисаков А. Биздин майрам эсиңиздеби? 82
5-БӨЛҮМ. Оилонолу. изденели, билип алалы!
Телик куш деген кандай куш? 85
Көгүчкөндүн сүтү болобу? 86
Кек кит. Мен кек китмин! Мен балык эмесмин. Сууда чекпейм, себеби 87
Сууда жүрсем да, үн чыгара алам. Сезүү органдарым кандай? Сууда тумчукпайм. Дагы да билгиңер келсе 88
Ашыров А. «Робот» деген эмне? 89
6-БӨЛҮМ. Элибиздим улуу и не ан дары Айтматов Ч.
Улуу манасчы - Саякбай Каралаев 91
Алманбет 92
Чубак 93
Касымбеков Т. Курманжан датка энебиздин насааты 94
Өскөналиев Э. Калк кадырлагвн куудул Куйручук атабыз 96
Айдалысы жерге тийбеген Кожомкул балбан 98
Сарногоев Б. Ойногун спорт оюнун 99
Жигит өлүмдөн капды! 100
7-БӨЛҮМ. Бабалардаи калган сез
Айкөл Манас баатыр 103
Эр Манастын турпаты 104
Акылман Бакай 105
Семетейдин Таласка келиши 105
Сөйтек - ата жолун улантуучу 107
Кожожаш мерген 109
Эр Төштүк 111
Асан Кайгы бабабыэ жана анын насааты 114
Кыргыздын чечендик сөздөрү 115
Кыргыз элинин тыюу жана буюруу сөздөрү 117
Элдик жаңылмачтар 119
8-БӨЛҮМ. Кыргыз акын-жазуучулары - балдарга
Тоголок Молдо. Телибай тентек 121
Токомбаев А. Алгачкы кадам 125
Баялинов К. Мурат 127
Сулайманов Д. Карыя калыс айттыбы? 129
Сулайманов Д. Булбул мөнен жылан 130
Сарногоев Б. Умай Эне. Эне жүрегү 131
Рысбаев С. Бакыт издеген бала 133
Ибраев Э. Эрдик 140
9-БӨЛҮМ. Ой, фантастика!
Эсенкожоев К. Үчүнчү шар 142
Эсенкожоев К. Асмандан алыска кат 143
Таштемиров Ж. «А-1» самолётун учуруудагы менин жаңылыштыгым 144
ТаштемировЖ. Самолётум кайда? 146
Бейшебаев К. Цереброскоп-2 147
10-БӨЛҮМ. Дүйнө элдеринин балдар үчүн чыгармаларынан
Акылдуу дыйкан. Швед эл жомогу 150
Цзи Чан жаа тартканды кантип үйрөндү? Кытай эл жомогу 151
Носов Н. Кар дөбөчөсүндө 154
Жамандык эмнеден келип чыгат. Казак эл жомогу 156
Муз аянтчасы 157
Ахмедова А. Байчечөкей 159
Байчечекей. Обос Апер 160
Крылов И. А. Күзгү менен маймыл 160
Крылов И. А. Балык менен мышык 161
Кемине конокко келгенде. Туркмен эл жомогу 162
Пасаңова 3. Жылдыз карап жол тапкан мышык 164