Кыргыз тили. 4 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили. 4 класс


Автор: Чокошева Б. С., Акунова А. Р.

Год: 2017

Жалпы бил им берүүчү орто мектептериндеги окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 4-кпасстын окуучулары үчүн «Кыргыз тили» окуу китеби башталгыч мектептин куррикулумуна негизделип түзүлдү.

Окуу китеби мектеп окуучуларын эне тилинин материалдарын өздөштүрүү менен бирге дүйне таанып билүүсүн калыптандырууга багыттайт.

Жалпы бил им берүүчү орто мектептериндеги окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 4-кпасстын окуучулары үчүн «Кыргыз тили» окуу китеби башталгыч мектептин куррикулумуна негизделип түзүлдү.

Окуу китеби мектеп окуучуларын эне тилинин материалдарын өздөштүрүү менен бирге дүйне таанып билүүсүн калыптандырууга багыттайт.

Кол-во страниц:144 Язык:Кыргызский Издательство:Аркус

I чейрек
1 сабак. Тил. Кеп. Текст 4
2 сабак. Кептин түрлөрү. Көнүгүү иштөө 6
3 сабак. Текстке план түзүү 8
4 сабак. Тексттин түрлөрү 10
5 сабак. Көнүгүү иштөө 11
6 сабак. Сүйлөм 13
7 сабак. Сөз айкашы 15
8 сабак. Сүйлөм мүчөлөрү 17
9 сабак. Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр 19
10 сабак. Жай сүйлөм 21
11 сабак. Суроолуу сүйлөм 23
12 сабак. Буйрук сүйлөм 24
13 сабак. Илептүү сүйлөм 26
14 сабак. Жөнөкөй жана татаал сүйлөм 28
15 сабак. Жат жазуу 30
16 сабак. Жалаң жана жайылма сүйлөм 30
17 сабак. Тел жана бетен сез 32
18 сабак. Бетен сөздүн жазылышы 34
19 сабак. Сез 36
20 сабак. Тыбыш жана тамга 37
21 сабак. Үндүү жана үнсүз тыбыштар 39
22 сабак. Үндүү тыбыштар 40
23 сабак. Кыска жана созулма үндүүлөр 41
24 сабак. Жумшак жана каткалаң үнсүздер 43
25 сабак. Түгейлүү үнсүздер 44
26 сабак. Чейректик жат жазуу 45
27 сабак. Чейректик кайталоо 45
II чейрек
28 сабак. Алфавит 46
29 сабак. Йоттошкон тамгалар 47
30 сабак. Айрым үнсүздердүн айтылышы жана жазылышы 49
31 сабак. Кенүгүү иштее 50
32 сабак. Муун жана ташымал 52
33 сабак. Кенүгүү иштее 54
34 сабак. Сездүн түзүлүшү 56
35 сабак. Уңгу жана мүчө 57
36 сабак. Сез жасоочу мүчелер 58
37 сабак. Сез өзгөртүүчү мүчелер 60
38 сабак. Уңгу сөздүн аяккы тыбышына карата мүченүн башкы тыбышынын өзгөрүшү 62
39 сабак. Жат жазуу 63
40 сабак. Сөздүн түрлөрү 63
41 сабак. Уңгулаш сөздөр 65
42 сабак. Жөнөкөй жана татаал сөздөр 66
43 сабак. Кош сездер 67
44 сабак. Кошмок сөздөр 69
45 сабак. Кыскартылган сөздөр 71
46 сабак. Көнүгүү иштөө 72
47 сабак. Синонимдер 74
48 сабак. Антонимдер 75
49 сабак. Кайталоо 76
50 сабак. Чейректик жат жазуу 77
51 сабак. Чейректик кайталоо 77
III чейрек
52 сабак. Сөз түркүмдөрү 78
53 сабак. Зат атооч 79
54 сабак. Зат атоочтун көптүк санда өзгөрүшү 81
55 сабак. Зат атоочтун жөндөлүшү 82
56 сабак. Аягы б, в, г, д тыбыштары менен бүткөн зат атооч сөздөрдүн жөндөлүшү 83
57 сабак. Орус тили аркылуу кирген кээ бир сөздөрдүн жөндөлүшү 84
58 сабак. Жөнөкөй жана татаал зат атоочтор жана алардын жазылышы 86
59 сабак. Жөнөкөй жана татаал зат атоочтордун жөндөлүшү 87
60 сабак. Этиш 90
61 сабак. Этиштин чактары 91
62 сабак. Келер чак 93
63 сабак. Учур чак 94
64 сабак. Өткөн чак 95
65 сабак. Көнүгүү иштөө 97
66 сабак. Жат жазуу 98
67 сабак. Сын атооч 98
68 сабак. Көнүгүү иштөө 99
69 сабак. Катыштык сын атооч 101
70 сабак. Көнүгүү иштөө 102
71 сабак. Женөкөй жана татаал сын атоочтор 103
72 сабак. Татаал сын атоочтордун жазылышы 105
73 сабак. Кайталоо 106
74 сабак. Сан атооч 107
75 сабак. Эсептик сан атооч 109
76 сабак. Көнүгүү иштөө 110
77 сабак. Иреттик сан атооч 111
78 сабак. Сан атооч сөздөрдүн жазылышы 112
79 сабак. Кайталоо 113
80 сабак. Чейректик жат жазуу 114
81 сабак. Чейректик кайталоо 114
IV чейрек
82 сабак. Ат атооч 115
83 сабак. Жактам а ат атооч 117
84 сабак. Жактама ат атоочтун жөндөлүшү 118
85 сабак. Көнүгүү иштөө 120
86 сабак Ат атоочтун жана зат атоочтун жакталышы 121
87 сабак. Кайталоо 123
88 сабак. Этиштин жакталышы 124
89 сабак. Көнүгүү иштөө 126
90 сабак. Жат жазуу 127
91 сабак. Тактооч 127
92 сабак. Көнүгүү иштөө 128
93 сабак. Тактоочтордун жазылышы 129
94 сабак. Кайталоо 130
95 сабак. Сырдык сөздөр 131
96 сабак. Тууранды сөздөр 132
97 сабак. Көнүгүү иштөө 134
98 сабак. Кызматчы сөздөр 134
99 сабак. Жандоочтор 136
100 сабак. Байламталар 138
101 сабак. Бөлүкчөлөр 139
102 сабак. Чейректик жат жазуу 140
103 сабак. Чейректик кайталоо 140
104 сабак. Жыл боюнча өтүлгөндөрдү кайталоо 140