Математика. 4 класс.

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Математика. 4 класс.


Автор: Бекбоев И. Б., Ибраева Н. И.

Год: 2009

Математика: Жалпы билим берүүчү орто мекгептердин 4-кл. үчүн окуу китеби.

Математика: Жалпы билим берүүчү орто мекгептердин 4-кл. үчүн окуу китеби.

Кол-во страниц:184 Язык:Кыргызский Издательство:Aditi

КӨП ОРУНДУУ САНДАР
Миңдиктер жана алар менен болгон арифметикалык амалдар.Үлүштөр 3
Өзүңдү текшер 21
Миллион ичиндеги сандар. Сандарды оозеки жана жазуу жүзүндө номерлөөнүн ондук системасы 24
Кайталоого берилген суроолор 34
Өзүңдү текшер.Тез ойлон 35
ЧОҢДУКТАР ЖАНА АЛАР МЕНЕН БОЛГОН АМАЛДАР
Узундук жана салмак. Аттуу сандар жана алар менен болгон амалдар 36
Баа жана нарк 43
Кыймылга карата берилген маселелер 46
Сан огу 49
Кайталоого берилген суроолор 51
Өзүңдү текшер. Тез жооп бер 52
КӨП ОРУНДУУ САНДАРДЫ КОШУУ ЖАНА КЕМИТҮҮ
Кошуу амалынын касиетгери 54
Тендеме чыгаруу 60
Көп орундуу сандарды кошуу жана кемитүү 62
Кайталоого берилген суроолор жана тапшырмалар 72
КӨП ОРУНДУУ САНДАРДЫ КӨБӨЙТҮҮ
Көбөйтүү амалынын касиетгери 74
Өзүңдү текшер 83
Бир жана нөлдөр менен туюнтулган сандарга көбөйтүү 85
Көп орундуу санды бир орундуу санга көбөйтүү 88
Көп орундуу санды эки орундуу санга көбөйтүү 89
Көп орундуу санды уч орундуу санга көбөйтүү 93
Амалдардын байланыштарын тендеме чыгарууга пайдалануу 96
Кайталоого берилген суроолор 101
Өзүңдү текшер. Тез ойлонгонго үйрөн 102
КӨП ОРУНДУУ САНДАРДЫ БӨЛҮҮ
Бөлүүнүн касиетгери 104
Бир жана нөл менен туюнтулган сандарга бөлүү 107
Көп орундуу санды бир орундуу санга бөлүү 109
Көп орундуу санды эки орундуу санга бөлүү 111
Коп орундуу санды үч орундуу санга бөлүү 115
Өзүңдү текшер 121
КӨП ОРУНДУУ САНДАР МЕНЕН БОЛГОН АМАЛДАР
Амалдарды аткаруу тартиби 123
Сандын улүштөрүн табуу 128
Аянттын чен бирдиктеринин байланыштары 136
Көлөмдүү фигуралар. Куб жана параллелепипед. Пирамида жана шар 146
КАЙТАЛОО 167
Өзүңдү текшер 179