Кыргыз тили. 3 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили. 3 класс


Автор: Акунова А. Р., Чокошева Б. С.

Год: 2013

Жалпы билим бөрүүчү орто мөктептөриндөги окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 3-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн "Кыргыз тили" окуу китеби башталгыч мектептин куррикулумуна негизделип түзүлдү. Кенже мектеп окуучуларынын дүйнө таанып билүүсүн эне типинин матөриалдарын өздөштүрүү менен эриш-аркак калыптандырууга багыттайт.

Жалпы билим бөрүүчү орто мөктептөриндөги окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 3-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн "Кыргыз тили" окуу китеби башталгыч мектептин куррикулумуна негизделип түзүлдү. Кенже мектеп окуучуларынын дүйнө таанып билүүсүн эне типинин матөриалдарын өздөштүрүү менен эриш-аркак калыптандырууга багыттайт.

Кол-во страниц:136 Язык:Кыргызский Издательство:Министерство образования и науки КР

1 -чейрек
«МЕНИН АЙЛАНА-ЧӨЙРӨМ» бөлүмү 3
1 сабак. 2-класста өтүлгөндөрдү кайталоо 4
2 сабак. Кайталоо сабагы 5
3 сабак. Тыбыш 6
4 сабак. Созулма үндүүлөрдүн жазылышы 8
5 сабак. Сөз ичинде катар келген үнсүздөр 10
6 сабак. Йоттошкон тамгалардын айтылышы жана жазылышы 11
7 сабак. Жат жазуу. 12
8 сабак. Айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөр 12
9 сабак. Машыгуу сабагы 15
10 cабак. Сөздөрдүн муунга бөлүнүшү 16
11 сабак. Муундун түзүлүшү жана түрлөрү 18
12 сабак. Сөздөрдү ташымалдоонун эрежелери 19
13 сабак. Сөздөрдүн мүчөлөрү жана алардын түрлөрү 20
14 сабак. Машыгуу сабагы 22
15-16-сабак. Жат жазуу 23
«БААЛУУЛУКТАРЫБЫЗ» бөлүмү 25
17 сабак. Уңгулаш зат атоочтор 26
18 сабак. Уңгулаш сын атоочтор 27
19 сабак. Уңгулаш сан атоочтор 28
20 сабак. Уңгулаш этиштер 30
21 сабак. Сөз түркүмдөрү. Зат атооч 31
22 сабак. Жат жазуу 33
23 сабак. Жандуу заттарды билдирген зат атоочтор 33
24 сабак. Жансыз заттардын атын билдирген зат ато­очтор 35
25 сабак. Энчилүү зат атоочтор 36
26 сабак. Заттардын жалпы жана жеке аттары 39
27 сабак. Чейректик жат жазуу. 42
2-чейрек
«ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ» бөлүмү 45
28 сабак. Зат атоочтордун жөндөлүшү 46
29 сабак. Атооч жөндөмөсү 48
30 сабак. Илик жөндөмөсү 49
31 сабак. Барыш жөндөмөсү 50
32 сабак. Табыш жөндөмөсү 51
33 сабак. Жатыш жөндөмөсү 53
34 сабак. Чыгыш жөндөмөсү 55
35 сабак. Машыгуу сабагы 56
36-37 сабак. Жат жазуу 57
38 сабак. Сын атооч 57
39 сабак. Заттын өңү-түсүн билдирген сын атоочтор 59
40 сабак. Заттын формасын, көлөмүн, даамын билдирген сын атоочтор 60
41 сабак. Машыгуу сабагы 61
42 сабак. Сын атоочтордун кептеги мааниси 63
43 сабак. Машыгуу сабагы 64
44 сабак. Угуу тексти боюнча баяндама жазуу 66
45-46 сабак. Жат жазуу 66
47-48-сабак. Чейректик кайталоо 66
3-чейрек
«ОЮН ЖАНА СПОРТ» белүмү 69
49 сабак. Сан атооч жөнүндө түшүнүк 70
50 сабак. Эсептик сан атооч 71
51 сабак. Иреттик сан атооч 73
52 сабак. Сан жана зат атоочтордон түзүлгөн сөз айкашы 75
53 сабак. Көнүгүү иштөө 76
54 сабак. Сан атоочтун өз алдынча жөндөлүшү 76
55 сабак. Көнүгүү иштөө 78
56 сабак. Жат жазуу 79
57 сабак. Ат атооч сөз түркүмү жөнүндө түшүнүк 79
58 сабак. Ат атоочтун жекелик түрү 82
59 сабак. Кайталоо сабагы 83
60 сабак. Ат атоочтун жөндөлүш өзгөчөлүктөрү 84
61 сабак. Ат атоочтун көптүк түрү 86
62 сабак. Кайталоо сабагы 86
63 сабак. Угуу тексти боюнча баяндама жазуу 88
64 сабак. Жат жазуу 88
«БИРИНЧИ БАЙЛЫК- ДЕН СООЛУК» бел уму 89
65 сабак. Этиш саз туркуму 90
66 сабак. Кыймыл-аракетти билдирген сөздөрдун кептеги мааниси 91
67 сабак. Этиштин чактары жөнундө тушунук. Этиштин учур чагы 92
68 сабак. Этиштин келер чагы 93
69 сабак. Этиштин өткөн чагы 94
70 сабак. Этиштинжекеликжана көптүктурдө айтылышы 95
71 сабак. Этиштин буйрук туру 97
72 сабак. Жат жазуу 98
73 сабак. Саз айкаштары 98
74 сабак. Көнүгүу ищтөө 99
75 сабак. Бышыктоо сабагы 100
76 сабак. Жат жазуу 101
77 сабак. Угуу тексти боюнча баяндама жазуу 101
78 сабак. Чейректик кайталоо 101
4-чейрек
«ТАРБИЯ ЖАНА ТУРМУШ» бел уму 105
79 сабак. Кайталоо сабагы 106
80 сабак. Суйлам 107
81 сабак. Суйламдун турлару 108
82 сабак. Жай суйлам 110
83 сабак. Суроолуу суйлам 112
84 сабак. Илептуу суйлам 113
85 сабак. Бышыктоо сабагы 114
86-87 сабак. Жат жазуу 115
88 сабак. Суйламдун баш мучалару 115
89 сабак. Суйламдун ээси 117
90 сабак. Суйламдун баяндоочу 118
91 сабак. Суйламдун айкындооч мучалару 119
92 сабак. Жалаңжана жайылма суйламдар 121
93 сабак. Машыгуу сабагы 122
94 сабак. Жат жазуу 124
95 сабак. Байланыштуу кеп 124
96 сабак. Иш кагаздары 125
97 сабак. Өмүр баян жазуу 127
98 сабак. Мүнөздөмө жазуу 128
99 сабак. Угуу тексти боюнча баяндама жазуу 129
100-101 сабак. Жат жазуу 129
102 сабак. Чейректик кайталоо 129
103 сабак. Жылдык кайталоо 131