Музыка 3 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Музыка 3 класс


Автор: Касей М., Шамбетова К., Шакирова А..

Год: 2020

Бул жылы да музыка сенин жашооңду дайыма коштойт. Сен быйыл кыргыз эл музыкасы менен кеңири тааныша- сың. Анда кыргыз элдик музыкасынын ырчылык өнөрү, аспаптык аткаруучулары жана кыргыз эл аспаптарынын турлөру жана ошону менен бирге профессионалдык музыка багытында терең маалымат аласың.

Бул жылы да музыка сенин жашооңду дайыма коштойт. Сен быйыл кыргыз эл музыкасы менен кеңири тааныша- сың. Анда кыргыз элдик музыкасынын ырчылык өнөрү, аспаптык аткаруучулары жана кыргыз эл аспаптарынын турлөру жана ошону менен бирге профессионалдык музыка багытында терең маалымат аласың.

Кол-во страниц:112 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Мектебим 6
Кыргыз элинин музыкасы 7
Аспаптык аткаруучулук өнөр 8
Кылымдарды карыткан кыргыз комузу 8
Куунун башы Камбаркан 9
Чоң атамдын комузу 11
Комуз кылынын жасалышы 12
Музооке 13
«Муңдуу куунун» тарыхы 14
Керемет добуштуу ооз комуз 15
Бурулчанын селкинчек 17
Комузчу 18
Шакен Жоробекова 19
Кылымдарды кылдат баскан кыл кыяк 21
Датка 22
Куунун касиети 23
Байыркы үйлөмө аспаптар 24
Чоорчу бала 26
Асанбай Карим уулу 27
Сыбызгынын «кабар беруу» куусу 28
Тайкожо 31
Эр сайыштагы сурнай уну 32
Улуу жолду басып өткөн урма аспаптар 33
Ырчылык аткаруучулук өнөр 37
Дастан айтуучулук. Улуу дастан 37
Манастан узунду 38
«Манас» эпосун эң алгачкы айткан ырчы-акын 39
Сагынбай Орозбаков 40
Манасчылык касиет 41
Дастан айтуучулук. Кенже дастандар 43
Курманбек (Эпостон узунду) 44
Токтогул Сатылганов 45
Кара гул ботом 46
Төкмө-акындык 48
Насыят 49
Калык Акиев 50
Ырчы-обончулук 52
Муса Баетов 53
Жаңы жылыңар менен! 55
Елка сонун караны 55
Кроссворд 56
Кыргыз композитордук музыкасы 57
Композитордук музыкасынын баштоочулары 57
Замана бизге кубансын 59
Мукаш Абдраев 60
«Алтын уя» - балдар опереттасы 61
Кумурскалар ыры («Алтын уя» опереттасынан) 67
«Ак шоола» балдар хору 67
Муратбек Бегалиев 68
Уя жасап береличи 69
Болочок композитор 70
Апалардын майрамы 72
Энекем 73
Нооруз майрамы 74
Жарамазан 75
Акимжан Жээнбай 76
Коңшу элдердин музыкасы 77
Казак элинин музыкасы 77
Экибиртууган 78
Тууган жер 79
Тажик элинин музыкасы 80
Өзбек элинин музыкасы 81
Ыр, бий коштогон жашоо 82
Туркмен элинин музыкасы 83
Жежелерум 84
Кытайдын музыкалык маданияты 85
Дүйнө элдеринин музыкасынан 86
Европа элдеринин музыкасынан 86
Волшебный смычок (Норвегия элдик ыры) 87
Скрипкачы Ганза жөнүндө жомок 88
Аспаптык музыка 91
Орус элинин музыкасынан 93
Михаил Иванович Глинка 95
Африка музыкасы 96
Чунга-чанга 98
Латын Америка музыкасы 99
Робертино Лоретти 100
Белла Чао! (Италия партизандарынын ыры) 101
Жапан музыкасынан 103
Индия элинин музыкасы 105
Кошумча материалдар 107
Кроссворд 108