Кыргыз адабияты. 6 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты. 6 класс


Автор: Мусаев А., Үсөналиев Т. М.

Год: 2006

Кыргыз адабияты. 6 класс: Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү мектептердин 6-кл. үчүн окуу китеби

Кыргыз адабияты. 6 класс: Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү мектептердин 6-кл. үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:160 Язык:Кыргызский Издательство:Билим куту

Баш сөз 3
Көркөм адабият жөнүндө түпгүнүк 5
Кыргыз элдик оозеки чыгармаларынан
Эпикалык тек: «Эр Төштүк» 10
Мифологиялык чыгармалар: Легендалар 32
Үркөрдүн кызы Үлпүлдөк сулуу» 34
«Too тай мерген менен үч аркар» 35
Балбай баатыр» 37
«Кошой коргон» 38
Миф жөнүндө түшүнүк 40
Дидактикалык чыгармалар 40
Макалдар жана лакаптар 41
Лирикалык тек
Эмгек ырлары 45
«Бекбекей» 46
«Шырылдан» 48
«Оп майда» 49
Токтогул Сатыслганов 52
«Балалык» 53
«Жетимдер жөнүндө» 57
Барпы Алыкулов 61
«Жакшы кыз» 62
«Өзү каар, тили заар кыз» 63
Болор жигит» 65
« Болбос жигит » 66
Жеңижок(Өтө) Көкө уулу 69
«Айтамын санат тобуна» 70
Молдо Кылыч 77
«Буудайык» 78
Жазгыч акындар жана жазма адабият жөнүндө 87
Кыргыз профессионал жазма адабиятынан 89
«Акай мерген» 91
Мукай Элебаее 100
«Бороондуу күнү» 102
«Кыргыз тоолору» 111
«Биринчи мугалим» 114
Алыкул Осмонов 125
«Кыргыз тоолору» 128
«Эне тил» 129
«Грунья Савельевнага» 130
Мукай Элебаее 132
«Улуу марш» 132
Жоомарт Бөкөнбаев 133
Кош, Алатоо, уулун кетти майнданга 133
Кусейин Эсенкожоев 139
«Үчүнчү шар» 140
Жалил Садыков 147
«Эненин жүрөгү» 147
Тексттерде кездешкен макал-лакаптардын кыргызча-орусча сөздүгү 155
Фразеологизмдердин кыргызча-орусча сөздүгү 157