Мекен таануу 3 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Мекен таануу 3 класс


Автор: Бухова Е. А., Солошенко О. В., Шаповалова Е. П.

Год: 2015

Силердин колуңардагы «Мекен таануу» окуу китеби. Ал силерге биздин сүйуктүү Мекенибизди эң мыкты билүүгө жардам берет. Окуу китебинен силер өлкөбүздүн жаратылыш байлыктары жөнундөгу маалыматтарды табасыңар, эл оозунда айтылып келген уламыштар менен таанышасыңар. Кыргызстандын облустарына жана шаарларына кызыктуу саякат жасайсыңар. Шаарлардын жана калктуу конуштардын аталыштарынын келип чыгуу тарыхын билесиңер. Жергиликтуу белгилер жана компас боюнча багыт алууну, аймактын планын тузууну, картаны окуганды үйрөнөсуңөр.

Силердин колуңардагы «Мекен таануу» окуу китеби. Ал силерге биздин сүйуктүү Мекенибизди эң мыкты билүүгө жардам берет. Окуу китебинен силер өлкөбүздүн жаратылыш байлыктары жөнундөгу маалыматтарды табасыңар, эл оозунда айтылып келген уламыштар менен таанышасыңар. Кыргызстандын облустарына жана шаарларына кызыктуу саякат жасайсыңар. Шаарлардын жана калктуу конуштардын аталыштарынын келип чыгуу тарыхын билесиңер. Жергиликтуу белгилер жана компас боюнча багыт алууну, аймактын планын тузууну, картаны окуганды үйрөнөсуңөр.

Кол-во страниц:200 Язык:Кыргызский Издательство:-

АЗЫРКЫ КЫРГЫЗСТАН
§ 1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары 4
Адам жана коом 8
§ 2. Кыргызстандын элдеринин каада-салттары жанаүрп-адаттары 12
Майрамдар 16
ПЛАН ЖАНА КАРТА
§ 3. Горизонт. Горизонт аралыктын тараптары 20
Жаратылыштагы магниттик кубулуш 25
§ 4. Жергиликтүү белгилер боюнча багыт алуу. Аймактын планы 27
Жергиликтүү белгилер боюнча багыт алуу 27
Аймактын планы 28
® Окуу журушу. Аймактын планын тузуу 31
§ 5. Карта. Анын уламышы 33
«План жана карта» темасы боюнча тесттер 36
КЫРГЫЗСТАН БОЮНЧА САЯКАТ
§ 6. Бишкек шаары - Кыргыз Республикасынын борбору. Чуй облусу 39
Бишкек (Уламыш) 42
§ 7. Ош - Кыргызстандын байыркы шаары. Ош облусу 43
Ош шаарынын тарыхынан 47
Өзгөн шаарынын тарыхынан 49
Ажыдаар жана баатыр (Уламыш) 49
§ 8. Жалал-Абад шаары. Жалал-Абад облусу 51
Жандуу суу (Уламыш) 53
Арсланбап (Уламыш) 55
§ 9. Кыргызстандын Баткен облусу 56
Айгул менен Козулан (Уламыш) 57
§ 10. Нарын шаары. Кыргызстандын Нарын облусу 59
Кач кар! (Уламыш) 63
§11. Талас шаары - Манастын мекени 65
Атактуу манасчылар жана жомокчулар 68
Сагымбай Орозбаков 68
Саякбай Каралаев 69
§ 12. Кыргызстандын Ысык-Көл облусу 70
Ысык-Көл кылаасындагы шаарлар 72
Балыкчы шаары 72
Балыкчы (Аңыз) 72
Чолпон-Ата 74
Ысык-Көл (Уламыш) 76
Кара кол 77
Виз тандаган кесиптер 81
ТАРЫХКА КАЙРЫЛЫП
Убакыт тасмасы 86
§ 13. Картадагы тарых 89
§ 14. Уулу Жибек жолу менен 92
§ 15. Тарыхый инсандар 96
Жусуп Баласагын 96
Махмуд Каш гари 97
§ 16. Кыргызстанды изилдеген окумуштуулар. Кыргызстандын маданий эстеликтери 98
Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский 98
Эмил Жапарович Шукуров 99
Чокан Валиханов 101
Маданият эстеликтери 102
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАРАТЫЛЫШЫ
§ 17. Сыйкырчы кыш 106
§ 18. Кыргызстан - тоолорду нелкесу 110
§ 19. Кыргызстандын туздуктеру 113
§ 20. Кыргызстандын пайдалуу кендери 115
Эмне үчүн тоолор урайт? 119
§ 21. Топурактын тузулушу жана курамы 123
§ 22. Кыргызстандын топурагы. Топурактардын мааниси 126
§ 23. Суу жана анын касиеттери. Жаратылышта суунун айланышы 129
§ 24. Кыргызстандын келмелеру 135
® Жер астындагы падашачылыктын сырлары 139
Жырткыч да, куш да эмес (Тамсил) 141
§ 25. Кыргызстандын токойлору 142
§ 26. Адам жана есумдук 147
§ 27. Жаныбарлар адамга эмне берет? 150
Өзүңдүн жергеңди бил жана үйрөн 154
ЖАРАТЫЛЫШТЫ САКТАЙБЫЗ 156
§ 28. Жаратылышты сактоо 156
Кызыл китеп 156
Кыргызстандын коруктары 160
Экология деген эмне? 162
Дүйнө экологдун кезу менен 166
АДАМ ЖАНА ДЕН СООЛУК 169
§ 29. Адамдын организми 169
§ 30. Сезүү органдары 171
® Тери-организмдин ишенимдуу коргоочусу 174
Тери гигиенасы 175
§ 31. Скелет жана булчуңдар 179
§ 32. Тамактануу 184
Пайдалуу тамактануу 184
Кандайча туура тамактануу керек 186
§ 33. Дем алуу 187
§ 34. Адамдын негизги байлыгы - ден соолук 189
Күн тартибин сакта! 190
Организмиңди чыңда! 190
Сергек жашоо мүнөзү 192
Тазалыкты сактагыла! 192
Кыймылдагыла! 192
Туура тамактангыла! 194
«Адам жана ден соолук» бөлүмүнө тесттер 194
Алдыда жай 196
Жайкы каникулду жакшы өткөргүлө 196