Кыргыз тили 2 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили 2 класс


Автор: Акунова А. Р., Чокошева Б. С.

Год: 2013

Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги сунуштаган

Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги сунуштаган

Кол-во страниц:124 Язык:Кыргызский Издательство:-

1-чейрек
«Менин айлана - чөйрөм» темасы 3
1 сабак.1-класста өтүлгөндөрдү кайталоо 4
Текст: Таенемдин майрамы 4
2 сабак. Көнүгүү иштөө 6
3 сабак. Тыбыш 7
Текст: Мектеп жолунда 7
4 сабак.Көнүгүү иштөө 9
5 сабак.Тамга 9
6 сабак.Көнүгүү иштөө 10
7 сабак.Жат жазуу сабагы 11
8 сабак. Тыбыштардын бөлүнүштөрү 11
9 сабак.Үндүү тыбыштар 13
10 сабак.Үнсүз тыбыштар 14
11 сабак. Жат жазуу сабагы 15
12 сабак. Ичке үндүүлөр 15
Текст: Хан-Дарбыз (Жомок) 15
13 сабак. Көнүгүү иштөө 16
14 сабак. Жоон үндүүлөр 17
15 сабак. Көнүгүү иштөө 18
16 сабак. Кыска жана созулма үндүүлөр 20
17 сабак. Көнүгүү иштөө 21
«Баалуулуктарыбыз» темасы 23
18 сабак. Жумшак үнсүздер 24
Текст: Күзгү 24
19 сабак. Каткалаң үнсүздөр 24
20 сабак. Жат жазуу сабагы 28
21 сабак. Түгейлүү үнсүздөр 28
22 сабак. К, Г, Ж тамгалары жана алардын окулушу 30
23 сабак. Көнүгүү иштөө 32
24 сабак. Ичкертүү (ь) жана ажыратуу (ъ) белгилери 33
Текст: Мен сыймыктанам 33
25 сабак. Орус тилинен кирген сөздөр 35
26сабак. Йоттошкон тамгалар 36
27сабак. Чейректик жат жазуу 38
28сабак. Кайталоо 38
29сабак. Дилбаян жазуу 39
30 сабак. Катанын үстүндө иштөө 39
31сабак. Чейректик кайталоо 39
Текст: Поезд 39
Текст менен иштее 40
2-чейрек
32сабак. Кыргыз алфавити жана тамгалардын аталышы 41
Текст: Манастын Таласка кечүп келиши 41
33сабак Баш жана кичине тамгалар 43
34 сабак. Көнүгүү иштее 44
35 сабак. Жат жазуу сабагы 45
«Чыңгыз Айтматов» темасы 46
36 сабак. Ачык муун 45
Текст: Улуу жазуучунун өрнөгү 47
37сабак. Жабык муун 48
38 сабак Туюк муун 50
39 сабак. Сездү ташымалдоо 51
40 сабак. Кенүгүү иштее 51
41 сабак. Сездердүн уңгу жана мүчеге белүнүшү 52
Текст: Алгачкы эмгек акым 52
42 сабак. Кенүгүү иштее 53
43 сабак. Мүче 54
44 сабак. Кенүгүү иштее 56
45 сабак. Жат жазуу сабагы 57
46 сабак. Уңгулаш сездер 57
Текст: «... Ушул жер силерге мекен болот» 57
47сабак. Көнүгүү иштөө 59
48 сабак. К, П тыбыштарынын өзгөрүп айтылышы 60
49 сабак. Көнүгүү иштөө 62
50 сабак. Чейректик жат жазуу 63
51 сабак. Чейректик кайталоо 63
Текст: Чүкө 63
Текст менен иштее 63
3-чейрек
«Оюн жана спорт» темасы 65
52 сабак. Заттын атын билдирген сездер 66
Текст: Жандырмагы сүретте 66
53 сабак. Көнүгүү иштее 67
54 сабак. Жандуу заттарды туюндурган сездер 67
55 сабак. Жансыз заттарды туюндурган сездер 68
56 сабак. Көнүгүү иштее 69
57 сабак. Заттын кыймыл-аракетин билдирген сездер 69
Текст: Селкинчек 69
58 сабак. Жат жазуу сабагы 71
59 сабак. Эмне кылып жатат? деген суроого жооп берген сездер 71
60 сабак. Эмне кылды? деген суроого жооп берген сездер 72
Текст: Жылгаяк 72
61 сабак. Эмне кылат? деген суроого жооп берген сездер 73
Текст: Мультфильм 74
62 сабак. Көнүгүү иштее 75
63 сабак. Жат жазуу сабагы 75
64 сабак. Заттын сын-сыпатын бидирген сездер 75
Текст: Сыйкырдуу чүкө 76
65 сабак. Кенүгүү иштее 77
66 сабак. Жат жазуу сабагы 78
67 сабак. Заттын санын билдирген сөздөр 78
Текст: Оюбуз да, боюбуз да тез өссүн! 79
68 сабак. Көнүгүү иштөө 80
69 сабак. Заттын иретин билдирген сездер 80
70 сабак. Көнүгүү иштөө 81
71 сабак. Жат жазуу сабагы 81
«Биринчи байлык — ден соолук» темасы 82
72 сабак. Сез жана сүйлем 83
Текст: Сүттөй эки тазалык 83
73 сабак. Жай сүйлем 84
74 сабак. Суроолуу сүйлем 86
75 сабак. Илептүү сүйлем 87
76 сабак. Дилбаян жазуу 88
77 сабак. Чейректикжат жазуу 88
78 сабак. Чейректик кайталоо 88
Текст: Сынган табак 88
Текст менен иштее 89
4-чейрек
79 сабак. Сүйлемдүн ээси 90
Текст: Тамактануу адеби 90
80 сабак. Көнүгүү иштее 91
81 сабак. Сүйлемде ээнин милдетин аткарган адам аттары 92
Текст: Кагаздан жасалган миң турна 92
82 сабак. Кенүгүү иштее 93
83 сабак. Сүйлемде ээнин милдетин аткарган айбанаттар аттары 94
84 сабак. Көнүгүү иштее 96
«Тарбия жана турмуш» темасы 97
85 сабак. Сүйлемдүн баяндоочу 98
Текст: Жаңылгандан кийин 98
86 сабак. Көнүгүү иштөө 99
87 сабак. Жат жазуу сабагы 100
88 сабак. Заттын атын билдирген сөздөрдүн сүйлөмдө баяндооч болушу 100
89 сабак. Көнүгүү иштөө 102
90 сабак. Жат жазуу сабагы 103
91 сабак. Кыймыл-аракетти билдирген сөздөрдүн сүйлөмдө баяндооч болушу 103
92 сабак. Көнүгүү иштөө 105
93 сабак. Сөздү кепте колдонуу 106
Текст: Үч уул 106
94 сабак. Кенүгүү иштее 107
95 сабак. Пикирлешүү 108
96 сабак. Маектешүү 109
97 сабак. Сүреттеп берүү 111
Сүреттүү текст: Жолдо жүрсөң, абайла! 111
98 сабак. Кенүгүү иштее 112
Текст: Светофор 112
99 сабак. Жат жазуу сабагы 112
100 сабак. Дилбаян жазуу 112
101 сабак. Катанын үстүнде иштее 112
102 сабак. Чейректик кайталоо 113
Текст: Арпа менен буудай 113
Текст менен иштөө 113
103 сабак. Чейректик жат жазуу 114
104 сабак. Жылдык кайталоо 114
Текшерүү тести 114