Кыргыз адабиятынын тарыхы: Кенже эпостор ж-а поэмалар. III том.

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабиятынын тарыхы: Кенже эпостор ж-а поэмалар. III том.


Автор: Ибраимов К.

Год: 2004

Бул китепте кыргыз элинин кенже эпостору жана поэмалары, ошондой эле чыгыш, тектеш түрк элдеринде айтылган поэмалардын элибиз тарабынан өздөштүрүлүп, варианттуулукка ээ болгон дастандар тууралуу материалдар жаңыча көз караш менен кеңири каралды. Айрым мурастар алгач жолу илимий объектиге алынды.

Бул эмгек мугалимдерге жана студенттерге окуу куралы катары арналат.

Эмгек басмага Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун Окумуштуулар Совети тарабынан сунуш кылынган.

Бул китепте кыргыз элинин кенже эпостору жана поэмалары, ошондой эле чыгыш, тектеш түрк элдеринде айтылган поэмалардын элибиз тарабынан өздөштүрүлүп, варианттуулукка ээ болгон дастандар тууралуу материалдар жаңыча көз караш менен кеңири каралды. Айрым мурастар алгач жолу илимий объектиге алынды.

Бул эмгек мугалимдерге жана студенттерге окуу куралы катары арналат.

Эмгек басмага Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун Окумуштуулар Совети тарабынан сунуш кылынган.

Кол-во страниц:675 Язык:Русский Издательство:Шам

Редколлегиядан 3
Кожожаш 5
Эр Тоштук 16
Эр Болот 48
Жоодарбешим 80
Жолой кан 89
Багыш 110
Толтой 117
Жаныш, Байыш 131
Курманбек 152
Эр Табылды 184
Жацыл Мырза 203
Эр Солтоной 218
Кыз Сайкал 225
Кедейкан 247
Саринжи, Бөкөй 262
Мендирман 270
Олжобай менен Кишимжан 295
Буудайык 322
Сейитбек 328
Шырдакбек 339
Карач дөө 380
Бостон 409
Алп Тобок 414
Ак Мактым 419
Кулмырза менен Аксаткын 426
Тайлак баатыр 451
Карагул ботом 466
Гулгаакы 473
Ак Меер 508
Кыз Дарыйка 526
Нарикбай 540
Козу Көрпөш, Баян сулуу 555
Кыз Жибек 562
Муңдук, Зарлык 574
Бозжигит 587
Көкүл 595
Жалайыр жалгыз 650
Ак Бермет 661
Балбаи 667
Кенже эпостор, поэмалар боюнча жарыяланган негизги сунуш кылынган адабияттар 673