Кыргыз адабиятынын тарыхы: Фольклористика.

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабиятынын тарыхы: Фольклористика.


Автор: Байжигитов К.

Год: 2004

Бул китепте элибиздин көркөм мурастарга бай экендигин далилдеген лирикалык, дидактикалык жана эпикалык жанрдагы чыгармалар орун алды. Айрым материалдар тарых, этнография сыяктуу илимдер менен байланышта каралды.

Бул эмгек мугалимдерге жана студенттерге окуу куралы ка­тары арналат.

Эмгек басмага Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун Окумуштуулар Совети тарабынан сунуш кылынган.

Бул китепте элибиздин көркөм мурастарга бай экендигин далилдеген лирикалык, дидактикалык жана эпикалык жанрдагы чыгармалар орун алды. Айрым материалдар тарых, этнография сыяктуу илимдер менен байланышта каралды.

Бул эмгек мугалимдерге жана студенттерге окуу куралы ка­тары арналат.

Эмгек басмага Манастаануу жана көркөм маданияттын улуттук борборунун Окумуштуулар Совети тарабынан сунуш кылынган.

Кол-во страниц:683 Язык:Кыргызский Издательство:Шам

Баш сөз 3
Редколлегиядан 16
Кыргыз деген аттын чыгышы жөнүндө 18
Лирикалык жанр 25
Эмгек ырлары 29
Каада-салт ырлары 61
Үйлөнүү үлпөт салты 109
Кошоктор 137
Арман ырлары 159
Сүйүү ырлары 191
Дидактикалык чыгармалар 207
Санат, насыят ырлары 214
Терме ырлар 231
Макал, лакаптар 236
Табышмактар 252
Айтымдар 274
Жаңылмачтар 287
Алкыш 292
Каргыш 304
Дин ырлары 316
Чечендик өнөр 352
Балдар фольклору 377
Балдарга арналган салт жана ырым-жырымдар 426
Тамсил 453
Эпикалык жанр 463
Жөө жомоктор 480
Миф жана уламыш 533
Тарыхый ырлар 585
Дастандар 605
Легенда 638
Айтыштар 659
Калп 674
Сунуш кылынган негизги адабияттар 682