Кыргыз тили 5 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили 5 класс


Автор: Н. Жусупбекова, А. Оморова, Г. Чепекова

Год: 2018

Жалпы билим беруучу мектептердин 5-класстары учун арналган бул окуу китеби Мамлекеттик билим беруу ж ана Кыргызтилинин предметтик билим беруу стандарттарынын тапаптарына ылайык тузулду. Окуу китебинин материалдары кеп ишмердиктин турлерун (угуу, суйлее, окуу, жазуу) комплекстуу нуктурууге багыттапган. Коммуникативдик технопогиянын негизинде зц натыйжапуу окуу ыкмаларын колдонуу менен Кыргыз Республикасында кеп тилдуу билим беруу программаларын апробациялап ж аткан мектептердин алдьщкы таж рыйбапарына таянуу - окуу китебинин принципиапдуу езгечелугун тузет. Ошондой эле окуу китебинде окуучулардын маалымат технологияларын колдонуп, долбоордук жана изилдеечулук ишмердикке катышуусу каралган. Эц негизгиси - окуу китебиндеги материалдар окуучуларга кыргыз элинин жана Кыргызстандын, дуйнедегу башка элдердин тарыхы, каада-сапттары, маданий езгечелуктеру, жалпы адамзатка тиешепуу рухий баапуулуктары менен таанышууга ебелге тузет.

Жалпы билим беруучу мектептердин 5-класстары учун арналган бул окуу китеби Мамлекеттик билим беруу ж ана Кыргызтилинин предметтик билим беруу стандарттарынын тапаптарына ылайык тузулду. Окуу китебинин материалдары кеп ишмердиктин турлерун (угуу, суйлее, окуу, жазуу) комплекстуу нуктурууге багыттапган. Коммуникативдик технопогиянын негизинде зц натыйжапуу окуу ыкмаларын колдонуу менен Кыргыз Республикасында кеп тилдуу билим беруу программаларын апробациялап ж аткан мектептердин алдьщкы таж рыйбапарына таянуу - окуу китебинин принципиапдуу езгечелугун тузет. Ошондой эле окуу китебинде окуучулардын маалымат технологияларын колдонуп, долбоордук жана изилдеечулук ишмердикке катышуусу каралган. Эц негизгиси - окуу китебиндеги материалдар окуучуларга кыргыз элинин жана Кыргызстандын, дуйнедегу башка элдердин тарыхы, каада-сапттары, маданий езгечелуктеру, жалпы адамзатка тиешепуу рухий баапуулуктары менен таанышууга ебелге тузет.

Кол-во страниц:208 Язык:Кыргызский Издательство:Аркус

ЧЕЙРЕК 4
УЙ-БУЛ 4
Силердин уй-булецер кандай? 4
Менин атым мага ж агат 8
Уй-буледе к им эмне кылат? 11
Сенин уйуц кандай? 16
2020-жылга чейин уй-буле кантип езгерет? 19
зунерду текшергиле. Уй-бул 25
ЭС АЛУУ. САЯКАТ 29
Саякаттар дуй несу 29
Саякаттаган кандай сонун! 35
К айда саякаттаса болот? 42
зуцерду текшергиле. Саякат 50
ЧЕЙРЕК 53
КЕСИП 53
Ар бир кесип ардактуу 53
Ар бир кесип маанилуу 61
Тамсилчи 67
Кесип тандоо оцойбу? 73
зуцерду текшергиле. Кесип 78
КЫРГЫЗСТАН 82
Кыргызстан - менин мекеним 82
Мекен деген эмне? 5
Кыргызстан к айда ж айгаш к ан? 90
ЧЕЙРЕК 95
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик белгилери 95
Уламыштар дуйнесунде 99
Нооруз майрамы 103
0зуи©РДУ текшергиле. Кыргызстан 105
ДЕН СООЛУК. СПОРТ 109
Дениц таза бол со, дилин да таза болот 109
Спорт менен машыгабыз 111
Менин жашоомдогу спорт 116
Менин кунум 119
Улуттук спорт оюндары 125
зуцерду текшергиле. Ден соолук. Спорт 130
СООДА-САТЫК 134
Дукенде 134
Базарда 140
зуцерду текшергиле. Соода-сатык 143
IV ЧЕЙРЕК 145
Улуу Жибек жолу 145
Акылдуу мугалим 150
КЫЗЫГУУЛАР 157
Ким эмнеге кызыгат? 157
Таланттуу адамдар силердей кезинде 163
Каникулда эмне кылгыцар келег? 169
©зуцерду текшергиле. Кызыгуулар 177
Класстан тышкаркы окуу учун материалдар 181
Кыргызча-орусча сездук 197