Колористика жана чачты химиялык тармалдатуу боюнча кецири нускамага бурабыз

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Колористика жана чачты химиялык тармалдатуу боюнча кецири нускамага бурабыз


Автор: ESTEL

Год: 2019

Урматтуу устат - чач тарачтар!

Сиздердин конyлyнyздорго колористика жана чачты химиялык тармалдатуу боюнча кецири нускамага бурабыз. Нускамада чач тарачтын ишиндеги маанилyy тармак - коло­ристика илими туурасында маалымат камтылган. Колористика - тycтор тууралуу абдан татаал илим, анын жаратылышы жана прикладдык колдонулушу туурасында маалыматтар камтылган. Нускама чач yчyн кесипкей продукциясын ESTEL колдонуу негизинде иштелип чыккан жана чач тарачтардын билим децгээлин жогорулатууга жана аларды чыгарма- чылыктын ДYЙнeсYнe тартууга багытталган.

Биз чач тарачтын ишинде жен гана чачты боёо искусствосуна жана ESTEL продукци­ясын туура колдонууга YЙрeтпeйбYЗ, биз устаттардын инсандык eнYГYYCYнe шарт TYЗYYгe умтулабыз жана сиз менен бирге eлкeнYH чач тарачтар элитасын TYзeбYЗ.

Биздин алгачкы максат - чач тарачтык искусствону колдоо жана устаттардын профессионалдуу кесипшй eсYШY.

Биз ар бир чач тарачтын индивидуалдуулугун баалайбыз жана сыйлайбыз жана сиздин окууга жана eзгeрYYгe болгон каалооцузга жардам беребиз. Бул нускамалар чач тарачтык искусствого чындап берилип жана ESTEL ди cyйгондордун бардыгынын чыгармачыл иштерине пайда алып келет деп ишенебиз.

Окугула, eркYHдeгYлe, жараткыла!

Чын журектен, ESTEL

Урматтуу устат - чач тарачтар!

Сиздердин конyлyнyздорго колористика жана чачты химиялык тармалдатуу боюнча кецири нускамага бурабыз. Нускамада чач тарачтын ишиндеги маанилyy тармак - коло­ристика илими туурасында маалымат камтылган. Колористика - тycтор тууралуу абдан татаал илим, анын жаратылышы жана прикладдык колдонулушу туурасында маалыматтар камтылган. Нускама чач yчyн кесипкей продукциясын ESTEL колдонуу негизинде иштелип чыккан жана чач тарачтардын билим децгээлин жогорулатууга жана аларды чыгарма- чылыктын ДYЙнeсYнe тартууга багытталган.

Биз чач тарачтын ишинде жен гана чачты боёо искусствосуна жана ESTEL продукци­ясын туура колдонууга YЙрeтпeйбYЗ, биз устаттардын инсандык eнYГYYCYнe шарт TYЗYYгe умтулабыз жана сиз менен бирге eлкeнYH чач тарачтар элитасын TYзeбYЗ.

Биздин алгачкы максат - чач тарачтык искусствону колдоо жана устаттардын профессионалдуу кесипшй eсYШY.

Биз ар бир чач тарачтын индивидуалдуулугун баалайбыз жана сыйлайбыз жана сиздин окууга жана eзгeрYYгe болгон каалооцузга жардам беребиз. Бул нускамалар чач тарачтык искусствого чындап берилип жана ESTEL ди cyйгондордун бардыгынын чыгармачыл иштерине пайда алып келет деп ишенебиз.

Окугула, eркYHдeгYлe, жараткыла!

Чын журектен, ESTEL

Кол-во страниц:72 Язык:Кыргызский Издательство:ESTEL

Чач учун крем-боёк ESSEX/DE LUXE камкордук боёк боюнча нускама 6
Жалпы киришуу мунездеме 6
Табыгый базаны боёо (мурда боёлбогон чачтарды) 7
Экинчи жолу боёо 8
Агарган чачтарды ESSEX/DE LUXE жалпы (негизги) палитранын тондору менен боёо 10
Атайын ачыктатуу ESSEX S-OS/DE LUXE High Blond сериясы 13
ESSEX Extra Red/DE LUXE Extra Red экстра кызыл тондору 14
Тустуу мелирование кылуу учун ESSEX Lumen/DE LUXE High Flash перманенттуу боёктор 15
Креативдуу ESSEX Fashion тондору 16
ESSEX/DE LUXE корректорлору 17
Туссуздендуруучу PRINCESS ESSEX/ULTRA BLOND DE LUXE упалары 20
Чач учун SENSE DE LUXE жарым перманенттуу (аммиаксыз) крем-боёкту колдонуу боюнча нускама 25
Жалпы киришуучу мунездеме 25
Чачтын чыныга базасын боёо схемасы (мурда боёлбогон чачтар) 25
Экинчи жолу боёо 26
SENSE DE LUXE корректорлору 27
Агарган чачтар учун атайын DE LUXE SILVER крем-боёгун колдонуу боюнча нускама 29
Жалпы киришуу мунездеме 29
Агарган чачтардын чыныгы базасын боёо схемасы жана формуласы (мурда боёлбогон чачтар) 30
Экинчи жолу боёо 30
Агы жок чачтарды боёо учун DE LUXE SILVER кошумча колдонуу 31
ANTI-YELLOW EFFECT эксклюзивдуу продукту колдонуу боюнча нускама 32
XTRO чачтар учун туз таасирдеги пигмент. 33
Мунездемелеру 33
Колдону технологиясы 34
Чачтар учун бальзам негизиндеги катионактивдуу боёк HAUTE COUTURE ESTEL 35
I. Жалпы HAUTE COUTURE ESTEL палитрасын колдонуу маалымдамасы 36
II HAUTE COUTURE ESTEL оксигенттери 38
HAUTECOUTUREESTELкокгейлдери 39
Cуперачыктатуу ULTRA BLOND сериясы 39
CRYSTAL BLOND тонирование кылуу тустердун сериясы 40
Тустуу мелирование кылуу учун HIGH FLASH HAUTE COUTURE ESTEL перманенттуу боёктор 40
0/00А аммиактуукорректору 41
0/00N нейтралдуу корректор 42
Тустер HAUTE COUTURE ESTEL диаграммасы 43
WHITE TOUCH туссуздендуруучуупасы 43
WHITE TOUCH туссуздендуруучу пастасы 44
WHITE TOUCH HAUTE COUTURE ESTEL менен декапирование кылуу 45
Сунушталган камкордук 46
Ак чачтарды боёо учун боёк VINTAGE HAUTE COUTURE ESTEL 46
Мунездемелеру жана артыкчылыктары 46
Колдонуу технологиясы 46
EPLEX HAUTE COUTURE ESTEL - чачтардын ецун кетируудв жана боёодо чачтарды коргоо 47
Коопсуз ецун кетируу учун кызмат EPLEX HAUTE COUTURE ESTEL 47
ESTELEPLEXCOLORTOPPINGэсеенциясы 48
ESTEL ALPHA HOMME Агарган чачтарга карты квбук-боёк колдонуу маалымдамасы 48
Мунездемелеру 48
Артыкчылыгы 49
Колдонуу технологиясы 49
Сунушталган камкордук 50
NEWTONE ESTEL HAUTE COUTURE чачтар учун тус беруучу маска 50
Мунездемелеру 50
Колдону технологиясы 51
Туруктуу боёкторду чачка зыян келтирбей кетируу учун COLOR OFF - эмульсияны колдонуу боюнча нускама 51
Мунездемелеру 51
Артыкчылыгы 52
Колдонуу технологиясы 52
ENIGMA жана Only Looks каштар жана кирликтер учун боёо 53
ENIGMA каштар учун ачык кылуучу крем 54
WAVEX перманентин жана NIAGARA био-перманентин колдонуу боюнча нускама 55
Муздак химиялык тармалдатуу процесси 55
WAVEX лосьон-перманентинин мунездемесу 56
NIAGARA био-перманентинин мунездемесу 56
Фиксаж - перманенттин касиеттери 56
Химиялык тармалдатууну аткаруунун технологиясы 57
Химиялык тармалдатуудан кийин же ага чейин боёо 61
BEAUTEX HAUTE COUTURE ESTEL 62
Мунездемелеру 62
Колдонуу технологиясы 62
Сунушталган камкордук 63
ESTEL THERMOKERATINдин колдонуу боюнча нускама 63
Мунездемелеру 63
Колдону технологиясы 65
Чачтар учун iNeo-Crystal ламинирование колдонуу боюнча нускама 65
Мунездемелеру 65
Артыкчылыгы 66
Колдону технологиясы 66
Чачтар учун Q3 экрандаштырууну колдонуу боюнча нускама 68
Мунездемелеру 68
Колдонуу технологиясы 68
SPA-ритуал OTIUM THALASSO THERAPY. 69
Артыкчылыгы 69
Колдону технологиясы 70
ALPHA HOMME CARBON TURBO 70
Мунездемелеру 70
Колдону технологиясы 70
Профессионал-чач тарачтарга ез ишинде теменку азыктарды колдонууну сунуштайбыз 71
Перманенттуу боёк менен иштее учурунда сактануунун жалпы чаралары 72