Кыргыз социологиясы

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз социологиясы


Автор: Салморбекова Р.Б.

Год: 2009

Китепте автор дун Кыргызстандагы социология илим и женунде, анын туптелу— шуне, азыркы абалына, келечегине жана институцияланышына арналган пикирлер, макалалар жарыяланган. Социологиянын Кыргызстандын шартына онуктуруу, жаш кадрларды даярдоого шарт тузуу учун бол гон курвш, карама-каршылыктар сурвттвлгвн, айрым социологиялык ой-пикирлер келтирилген.

Китепте автор дун Кыргызстандагы социология илим и женунде, анын туптелу— шуне, азыркы абалына, келечегине жана институцияланышына арналган пикирлер, макалалар жарыяланган. Социологиянын Кыргызстандын шартына онуктуруу, жаш кадрларды даярдоого шарт тузуу учун бол гон курвш, карама-каршылыктар сурвттвлгвн, айрым социологиялык ой-пикирлер келтирилген.

Кол-во страниц:190 Язык:Кыргызский Издательство:Б

Алгы соз. Мен социологмун 5
Социологияга киришуу 15
Социолог — бул ким, ал кантип даярдалат 15
Социология - азыркы коомду тушундуруучу илим 19
Социологиялык изилдееиуи ыкмалары 26
Социалдык маапымат - туура чечимге ебелге 38
Жаны адистер даярдалат 48
Социопогдор баш кошушту 50
Кыргыз социологдору Ассоциацияга биригишти 51
Профессорлор жана профессионал дар 51
Орто мектепте социология окулабы? 55
Кыргыз социологиясынын институцияланыш маселелери 60
Кыргызстандагы социологияны институтционализациалаштыруу деген эмне? 60
Замандын зарыл илими 62
Социология кечээ жана бугун 65
Патриарх кыргыз социологиясынын атасыким? 67
Социологияны саясий сойку кылгылары бар 70
Социзилдее элге, демократия га керек! 74
Дуйнолук кесиптеиггер менен кызматгаштык 76
Бут дуйнеде социология илимииин кадыр-баркы осуудо 77
Социологдордун Буткул дуйнвлук XIV Коигресси 81
Турк социологдору биригуу 84
Эл аралык социологиялык институтгун Кытайдагы конгресси 91
Социология коомду адашуудан арылтат 92
Кыргыз социологиясы жацы сапаттык децгээлге кетерулуугв умтулду 95
Ар га с вид а н жазылган айрым каттар 100
Бишкек гуманитардык университетинин ректору И.С. Болджуровага жазылган кат 100
Кыргызстандагы Социап-демократиялык партиясынын Координациялык Кенешинин тер агасы мырза А.Ш. Атамбаевге 104
Кыргыз Республикасынын Жогорку Атгестациялоо комиссиясынын терагасы Академик Усон Асановго 105
Октом алдындагы илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствонун тер агасы профессер P.O. Оморовго 106
«Кыргыз Маданияты» гезити Усвн Касыбековго 107
Кыргыз Республикасынын бил им, илим жана жаштар саясаты министри Досбол Hyp уулуна 109
Кыргыз Республикасынын Президенти К.С. Бакиевге 110
Социология боюнча айрым макалаларм 113
Элдик ьщкылаптын тупку максаты кайрадан жанырган Кыргызстан 113
Рух двелот жана Европанын акыл ширеесу 122
Жаньшанууга жол ачкан баш майзам болсун 125
Кыргызстандын орду жана жолу — Чыгышта 135
Дуйнотво врквчтенуп енугет 135
Оомат чыгышка ооду 138
Дуйнвну ааламдаштыруу жана турк цивилизациясьшын тагдыры 142
Турк дуйнесу — ааламдаштыруу шартында 144
Эркиндик жана гуманизм 155
Турк дуйнесундегу социалдык билимдердин абалы жана келечеги 157
Ааламдаштыруу, Чыгыш жана бил им маселелери 163
Ааламдаштыруу жана цивилизациялаштыруу шартында турк окшоштугунун маселелери 173
Он терт жылда интеллигенция жасакер, кул, кешвкер болууга улгурду 177
Кыргыздар - кечмендвр цивилизациясын тузгвн улуу кал к 184
Жыйынтыктоо. Окумуштуу болуш оной эмес 188