Кыргыз тили: Окутуу орус тилинде жургузулген мектепт. 10-кл.

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили: Окутуу орус тилинде жургузулген мектепт. 10-кл.


Автор: Абылаева Н., Сарылбекова 3.

Год: 2012

Китеп окутуу орус тилинде жургузулген мектептердиы 10-классынын окуучуларына арыалган. Кыргыз тилинин грамматикасы орус тилинин грамматикасы менен салыштырмалуу тушундурулуп, окуучулардын би- лим децгээлине ылайык кенугуулер жиктелип берилди.

Окуучулар ездештурууге тийиш лексикалык минимум кыргызча-орус- ча свадукте камтылды.

ISBN 978-9967-452-45-9

10-класстын бут материалдары жана текст топтомдору Н. Абылаева, сездук белугу, айрым грамматикалык эрежелер 3. Сарылбекова та рабы - нан иштелген. Материал да рды иштееде филология илимдеринин док­тору С. Мусаев илимий жетекчилик вазийпаыы аркалаган.

Китеп окутуу орус тилинде жургузулген мектептердиы 10-классынын окуучуларына арыалган. Кыргыз тилинин грамматикасы орус тилинин грамматикасы менен салыштырмалуу тушундурулуп, окуучулардын би- лим децгээлине ылайык кенугуулер жиктелип берилди.

Окуучулар ездештурууге тийиш лексикалык минимум кыргызча-орус- ча свадукте камтылды.

ISBN 978-9967-452-45-9

10-класстын бут материалдары жана текст топтомдору Н. Абылаева, сездук белугу, айрым грамматикалык эрежелер 3. Сарылбекова та рабы - нан иштелген. Материал да рды иштееде филология илимдеринин док­тору С. Мусаев илимий жетекчилик вазийпаыы аркалаган.

Кол-во страниц:255 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

«Майас» сабагы 3
§ 1. Суйлемдердун айтылыш максатына карай белунушу (Классификация предложений по дели высказывания) 11
§ 2. Жай, суроолуу, илептуу, буйрук суйлемдер (Повествовательные, вопросительные, восклицательные, побудительные предложения) 13
§ 3. Сез айкашындагы жана суйлемдегу сездердун байланышуу жолдору (Связь слов в словосочетании и в предложении). Суйлемде сездердун байланышы (Связь слов в предложении) 17
§ 4. Вир жана эки тутумдуу суйлемдер (Односоставные и двусоставные предложения) 22
§ 5. Кенугуу 25
§ 6. Атама суйлем (Назывные предложения) 28
§ 7. Кенугуу. Текст менен иштее 33
§ 8. ЭКактуу суйлем (Личные предложения) 35
§ 9. Жаксыз суйлем (Безличные предложения) 39
§ 10. Кенугуу 42
§ 11. Толук жана кемтик суйлем (Полные и неполные предложения) 47
§12. Текст менен иштее 51
§13. Кенугуу, машыгуу 54
§14. Бышыктоо 57
§15. Кайталоо 60
§ 16. Тексттер тобу 67
§17. ту л ген дерду кайталоо 71
§ 18. Татаал суйлем женунде тушунук. Анын тузулушу, грамматикалык белгилери (Общие сведения о сложном предложении. Его структура, грамматические обозначения) 76
§19. Кенугуу 80
§20. Тен байланыштагы татаал суйлем (Сложносочиненное предложение) 83
§21. Байламтасыз тен байланыштагы татаал суйлем 87
§22. Квнугуу, машыгуу 91
§23. Байламталуу тен байланыштагы татаал суйлем 94
§24. Текст менен иштее 99
§25. Текст менен иштее 104
§26. Багынынкы байланыштагы татаал суйлем (Сложноподчиненные предложения) 109
§27. Багынынкы байланыштагы татаал суйлемдун тузулушу (Структура сложноподчиненных предложений) 112
§28. Кайталоо, бышыктоо 119
§ 29. Чейректик кайталоо 124
§ 30. Окуучулардын бил им денгээлин текшеруу 128
§31. Отулген материалдарды кайталоо, эске тушуруу 144
§32. Багынынкы суйлемдун турлеру (Виды придаточных предложений) 147
§ 33. Мезгил багынынкы суйлем (Придаточные предложения времени) 150
§ 34. Текст менен иштее 154
§35. Орун багынынкы суйлем (Придаточные предложения места) 159
§ 36. Текст менен иштее 162
§37. Максат багынынкы суйлем (Придаточные предложения цели) 165
§ 38. Текст менен иштее 169
§39. Бышыктоо 171
§40. Текст менен иштее 174
§ 41. Кенугуу 176
§ 42. Себеп багынынкы суйлем (Придаточные предложения причины) 180
§ 43. Кенугуу, машыгуу 182
§ 44. Шарттуу багынынкы суйлем (Условные придаточ ные предложения) 185
§ 45. Текст менен иштее 188
§ 46. Карама-каршы багынынкы суйлем (Противительные придаточные предложения) 191
§47. Кенугуу 195
§ 48. Кайталоо 197
§ 49. Текст менен иштее 200
§ 50. Окуучулардын билим денгээлин текшеруу 201
§51. Отулгендерду кайталоо 215
§ 52. Тел нсана бетен сез (Собственная и чужая речь) 219
§ 53. Текст менен иштее 223
§ 54. Тике сез жана кыйыр сез (Прямая и косвенная речь) 225
§ 55. Тике жана кыйыр сездун тыныш белгилери (Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью) 228
§ 56. Окуучулардын билим денгээлин текшеруу 231
КЫРГЫЗЧА-ОРУСЧА СОЗДУК
КЫРГЫЗСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 247