Кыргыз тили: 11-класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили: 11-класс


Автор: Эгембердиев Р.

Год: 2018

Окуу китебиыдеги материалдар темвндвгудвй бвлуштурулуп иштелди:

Раимжан Эгембердиев — ф.и.к., доцент. Фразеология: фразеологиялык ширешме, фразеология лык бирдик, фразеологиялык айкаштар. Кыргыз лексикасыныи баюу жолдору. Кеп ма- данияты. Кыргыз эли ко л дон гон жазуулар.

Суйумкан вмуралиева ф.и.д., профессор. Кептин сти л де­ри: иш кагаздары, расмий эмес иш кагаздары, суйлвшуу стили, керкем стиль, публицистика лык стиль, илимий стиль. Очерк. Макала. Конспект. Библиография. Реферат. Рецензия. Стилис тика, анын мил дети жана изилдее объектиси.

Окуу китебиыдеги материалдар темвндвгудвй бвлуштурулуп иштелди:

Раимжан Эгембердиев — ф.и.к., доцент. Фразеология: фразеологиялык ширешме, фразеология лык бирдик, фразеологиялык айкаштар. Кыргыз лексикасыныи баюу жолдору. Кеп ма- данияты. Кыргыз эли ко л дон гон жазуулар.

Суйумкан вмуралиева ф.и.д., профессор. Кептин сти л де­ри: иш кагаздары, расмий эмес иш кагаздары, суйлвшуу стили, керкем стиль, публицистика лык стиль, илимий стиль. Очерк. Макала. Конспект. Библиография. Реферат. Рецензия. Стилис тика, анын мил дети жана изилдее объектиси.

Кол-во страниц:191 Язык:Кыргызский Издательство:Полиграфресурсы

Кириш сез 3
§ 1. Кыргыз адабий тилинии внугуусу жана калыптануусу 5
ОКУУЧУЛАРДЫН 10 - КЛACCTА АЛГАН БИЛИМДЕРИН ЭСКЕ САЛУУ ЖАНА БЫШЫКТОО
§ 2. Ундуу жана унсуз тыбыштардын бир свз ичинде ал га, артка карай ээрчип ундешуусу жана езгеруусу 9
§ 3. Свз дер дун квп маанилуулугун жана анын пай да болуу жолдорун бышыктоо учун суроолор 11
§ 4. Цитата жана диалог боюнча жалпы суроолор 12
БАЙЛАНЫШТУУ КЕП
§ 5. V — X класстарда байланыштуу кеп боюнча етулген материалдарды системалаштыруу жана жалпылаштыруу 14
§ 6. Кептин стилдери 30
§ 7. Расмий иш кагаздары боюнча билимдерин системалаштыруу жана жалпылаштыруу 32
§ 8. Публицистикалык стиль 38
§ 9. Публицистикалык стилдеги практикалык иштер 42
§ 10. Илимий стилдеги практикалык иштер 50
§ 11. Кептин турлвру жана стилдери боюнча билимдерди системалаштыруу жана жалпылаштыруу 62
КЫРГЫЗ ЭЛИ КОЛДОНГОН ЖАЗУУЛАР
§12. Орхон-Енисей (Энесай) жазуулары 68
§13. Араб алфавиты 70
§ 14. Латын алфавити 72
§ 15. Орус жазуусу 75
ФРАЗЕОЛОГИЯ ЖАНА КЕП МАДАНИЯТЫ
§ 16. Фразеология женунде жалпы маалымат 80
§ 17. Фразеологизмдердин мунвздуу белгилери 82
§ 18. Фразеологиялык ширешме 91
§ 19. Фразеологиялык бирдик 93
§ 20. Фразеологиялык айкаштар 95
§ 21. Фразеологизмдер менен макал, лакаптардын карым-катышы 95
§ 22. Фразеологизмдердин кептин керкем стилине мунездуулугу Фразеологизмдердин кепте колдонулушу 101
КЕП МАДАНИЯТЫ
Фразеологизмдердин кепте взгвруусуз колдонулушу 102
Фразеологизмдердин кепте взгвртулуп колдонулушу 103
Фразеологизмдердин жарыш колдонулушу 104
Фразеологизмдердин жеке сез менен синонимдик катышты тузушу, алардын кошумча маанилериндеги взгвчвлуктвр 106
КЫРГЫЗ ЛЕКСИКАСЫНЫН БАЮУ ЖОЛДОРУ
§ 23. Кыргыз тилинин лексикасынын байышынын негизги багыттары, жолдору (булактары) 111
§ 24. Морфология лык (аффиксация) жол аркылуу байышы 112
§25. Синтаксистик жол аркылуу байышы 114
§ 26. Семантикалык жол аркылуу байышы 115
§27. Башка тилдерден свзмв-свз которуу жолу менен байышы же калькалоо 117
§ 28. Диалектилик байлыктардан туура пайдалануу аркылуу байышы 120
Кыргыз тилинин лексикасынын байышынын тышкы булактары 122
§ 29. Орус тилинен кирген жана орус тили аркылуу кабыл алынган сездвр 123
§ 30. Октябрь революциясына чейин орус тилинен кабыл алынган сездер 126
§31. Советтик доордо, орус тилинен кабыл алынган сездер 129
§ 32. Араб тилинен кабыл алынган сездер 131
§ 33. Иран-фарсы тилинен кабыл алынган сездер 135
§ 34. Монгол тилинен кабыл алынган сездер 138
Кыргыз лексикасынын баюу жолдору боюнча талдоолор 140
§ 35. Кеп маданияты 146
СТИЛЬ ЖАНА СТИЛИСТИКА
§ 36. Стилистика, анын милдети жана изилдее объектиси 151
§ 37. Кыргыз адабий тилинин енугуу этаптарында пайда болгон стилдер женунде жалпы маалымат 153
5— 11 -КЛАССТАРДА ОТУЛГОН МАТЕРИАЛДАРДЫ СИСТЕМАЛАШТЫРУУ ЖАНА ЖАЛПЫЛАШТЫРУУ
§ 38. Азыркы кыргыз тили — кыргыз элинин мамлекеттик жана улуттук тили 156
§ 39. Кыргыз тилиндеги стилдердин пай да болушундагы тышкы фактор лор дун ролу 157
§ 40. Фонетика, орфография жана кеп маданияты боюнча 159
§ 41. Кыргыз орфографиясынын принциптери жана эрежелери боюнча втулгвндерду кайталоо 160
§ 42. Лексика, фразеология боюнча 163
§ 43. Фразеологизмдердин турлеру (ез ара бвлунуштвру), алардын бири-биринен айырмалары 164
§ 44. Фразеологизмдердин кептин оозеки суйлешуу жана керкем стилге мунездуулугу 166
§ 45. Текст тузууде, оозеки пикир алышууда фразеологизмдерди стилдик максаттарга ылайык колдоно билуу 168
§ 46. Кепте фразеологизмдерди орундуу пайдалануу 171
§ 47. Кыймыл-аракеттин кандайча етутун сыпаттап кврсвтуучу татаал формалар, алардын жасалышы 174
§ 48. Кыймыл-аракеттин узакка созулушун, анын тездик менен капыстан болуп еткендугун, ошондой эле жасалма мунезде экендигин жана толук ишке ашкандыгын билдируучу этиштик татаал формалар 179
§49. Морфологиялык категория л ар жана синтаксистик материалдар боюнча квнугуу, машыгуу иштерин жургузуу менен талдоого уйрвнуу 185