Алгебра жана анализдин башталышы. 11 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Алгебра жана анализдин башталышы. 11 класс


Автор: М. Иманалиев, А. Асанов, К. Жусупов

Год: 2009

«Алгебра жана анализдин башталышы» окуу китеби жалпы би­лим беруучу орто мектептердин 11-классы учун математика курсунун программасыыыы негизинде жана окуучулардын математикалык да- ярдыгына коюлуучу талаптар, окутуунун мазмущг, тематик ал ык план- даштыруу, предмет аралык байланыштарды эске алуу менен тузулду. Мурдагы чыккан окуу китептерден айырмасы — 10-класстын програм- масын бе луп, 11-класс — бутуруучу класс учун гана даярдалган алгачкы окуу курал. Ошондой эле темаларды бышыктоодо колдонулган ке- нугуулвр окуучулардын денгээлдерине жараша, кенен жана туура тан- далып алынган. Татаал кенугуулер учун текстеги чыгарылган мисал- дардан сырткары атайын керсетмелер (кантип чыгаруу керек) берил- ген. Китептеги ар бир тема теориялык материал дар менен катар ай- рым мисалдардын чыгарылышы да бери лип, белумдвр тест, оозеки кенугуулвр жана «тарыхый маалыматтар» менен толукталган.

«Алгебра жана анализдин башталышы» окуу китеби жалпы би­лим беруучу орто мектептердин 11-классы учун математика курсунун программасыыыы негизинде жана окуучулардын математикалык да- ярдыгына коюлуучу талаптар, окутуунун мазмущг, тематик ал ык план- даштыруу, предмет аралык байланыштарды эске алуу менен тузулду. Мурдагы чыккан окуу китептерден айырмасы — 10-класстын програм- масын бе луп, 11-класс — бутуруучу класс учун гана даярдалган алгачкы окуу курал. Ошондой эле темаларды бышыктоодо колдонулган ке- нугуулвр окуучулардын денгээлдерине жараша, кенен жана туура тан- далып алынган. Татаал кенугуулер учун текстеги чыгарылган мисал- дардан сырткары атайын керсетмелер (кантип чыгаруу керек) берил- ген. Китептеги ар бир тема теориялык материал дар менен катар ай- рым мисалдардын чыгарылышы да бери лип, белумдвр тест, оозеки кенугуулвр жана «тарыхый маалыматтар» менен толукталган.

Кол-во страниц:289 Язык:Кыргызский Издательство:Мамл. тил ж-а энциклопедия борбору

Кириш Соз 3
I белум
Баштапкы функция жана интеграл
§ 1. Баштапкы функция 5
§ 2. Баштапкы функциялардын негизги касиеттери жана аныкталбаган интеграл 8
§ 3. Аныкталбаган интегралды табуунун эрежелери 13
§ 4. Аныкталган интеграл 21
4.1 Аныкталган интеграл тушунугуне келуучу масел ел ер 21
Аныкталган интегралдын аныктамасы жана анын касиеттери 23
Жогорку предели взгврулмв интеграл жана Ньютон—Лейбництин формул асы 28
Аныкталган интегралдын колдонулушу 32
Тарыхый маалыматтар 44
бвлумгв кошумча квнугуулвр 46
II белум
Кереткучтуу жана логарифмалык функциялар
§ 1. Кврсвткучтуу функция 63
Керсвткучтуу функциянын тушунугу 63
Кврсвткучтуу функциянын касиеттери 64
Кврсвткучтуу функциянын графиги 65
§ 2. Кврсвткучтуу тендемелер жана барабарсыздыктар 69
Кврсвткучтуу тендемелерди чыгаруу 69
Кврсвткучтуу барабарсыздыктарды чыгаруу 72
§ 3. Сандын логарифмасы 79
§ 4. Логарифманын негизги касиеттери 83
§ 5. Ондук жана натуралдык логарифмалар 88
§ 6. Логарифмалык функция анын касиеттери жана графиги 92
§ 7. Тескери функция тушунугу 97
§ 8. Логарифмалык тендемелер жана барабарсыздыктар 105
Логарифмалык тендемелер 106
Логарифмалык барабарсыздыктар 111
§ 9. Кврсвткучтуу жана логарифмалык функциялардын туундулары 118
Кврсвткучтуу функциянын туундусу 118
Логарифмалык функциянын туундусу 121
§ 10. Даражалуу функция жана анын туундусу 128
Даражалуу функция 128
Даражалуу функциянын маанилерин жакындатып эсептвв 129
§11. Дифференциалдык тендемелер жвнундв тушунук 132
Женекей дифференциалдык тендемелер 133
Кврсвткучтуу всуштун жана кврсвткучтуу кемиштин дифференциалдык тендемелери. 134
Гармони калы к термелуунун дифференциалдык тендемеси 135
§ 12. Тарыхый маал ыматтар 138
бвлумгв кошумча квнугуулвр 140
III белум
Тендемелер, барабарсыздыктар. Тендемелердин жана барабарсыздыктар- дын системалары
§ 1. Тендемелерди жана барабарсыздыктарды классификациялоо.
Кайталоо учун квнугуулвр 151
§ 2. Иррационалдык тендемелер.
Алардын негизги турлеру жана чыгаруу методдору 159
§ 3. Иррационалдык барабарсыздыктар жана чыгаруу методдору 204
§ 4. Модулду камтыган тендемелерди жана барабарсыздыктарды чыгаруу 217
I § 5. Алгебралык тендемелердин системаларын чыгаруу методдору 224
§ 6. Ал гебрал ык барабарсыздыктардын системаларын чыгаруу 234
§ 7. Тендемелер, барабарсыздыктар жана системалардын тен куч- туулугу. Тен кучтуу взгвртуулер. Тендеме — натыйжа. Тендемелер­дин тамырларынын жоголушуна алып келуучу взгертуулвр 238
бвлумге кошумча кенугуулвр 245
Тарыхый маалыматтар 251
белум
Кенугуулвр 255
Математикалык моделдештируунун табият таанууда, техникада жана коомдук илимдерде кол дону л ушу ну н мисалдары 267
Жооптор 269
Тактагыч маалыматтар 279