Геометрия: Орто мектептин 10-11 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Геометрия: Орто мектептин 10-11 класс


Автор: Бекбоев И. Б.

Год: 2010

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын билим, илим жана маданият министрлиги менен Кыргыз билим беруу ин- ститутунун ортосунда окуу китептерин чыгаруу боюнча тузулген № LP TPS 1 келишимдин негизинде даярдалган. Башкы менеджери — И. Б. Бекбоев Менеджери — Т. Р. Орускулов

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын билим, илим жана маданият министрлиги менен Кыргыз билим беруу ин- ститутунун ортосунда окуу китептерин чыгаруу боюнча тузулген № LP TPS 1 келишимдин негизинде даярдалган. Башкы менеджери — И. Б. Бекбоев Менеджери — Т. Р. Орускулов

Кол-во страниц:192 Язык:Русский Издательство:Б.: «Aditi»

10 - К Л А СС
I Глава. Мейкиндиктеги туз сызыктар жана тегиздиктер
§ 1. Стереометриянын негизги тушуыуктеру жана аксиомалары 5
§ 2. Параллель жана кайчылаш туз сызыктар 9
§ 3. Туз сызык менен тегиздиктин параллелдуулугу 10
§ 4. Параллель тегиздиктер 13
§ 5. Эки туз сызыктын арасындагы бурч. Перпендикулярдуу туз сызыктар 18
§ 6. Туз сызык менен тегиздиктин перпендикулярдуулугу 21
§ 7. Тегиздикке перпендикуляр жана жантык. Чекиттен тегиздикке чейинки аралык 27
§ 8. Параллель эки тегиздиктин жана кайчылаш туз сызыктардын арасындагы аралыктар 30
§ 9. Туз сызык менен тегиздиктин арасындагы бурч 34
§ 10. Перпендикулярдуу тегиздиктер 37
I. Главаны кайталоого суроолор 42
Главаны кайталоого маселелер 43
II Глава. Мейкиндикте фигураларды взгертуу
§ 10а. Мейкиндиктеги тик бурчтуу координаталык системасынын жана векторлордун колдонулушу 45
§ 11. Окшош озгертуулер. Фигуралардын окшоштугу 48
§ 12. Параллель проекция 49
§ 13. Фигуралардын суроттерун тузуу 51
Главаны кайталоого суроолор 52
II. Главаны кайталоого маселелер 52
11 - КЛАСС
III Глава. Ken грандыктар, алардын беттеринин аянттары
§ 14. Эки грандуу бурчтар 53
§ 15. Ken грандуу бурчтар женунде тушунук 55
§ 16. Кеп грандыктар женунде тушунук 56
§ 17. Призма 59
§ 18. Призманын бетинин аянты 62
§ 19. Параллелепипед 64
§ 20. Параллелепипеддин бетинин аянты 67
§ 21. Пирамида 68
§ 22. Кесилген пирамида 71
§ 23. Пирамидалардын беттеринин аянттары 73
§ 24. Туура кеп грандыктар 76
§ 25. Туура кеп грандыктардын беттеринин аянттары 79
III. Главаны кайталоого суроолор 80
Главаны кайталоого маселелер 81
IV Глава. Айлануу телолору, алардын беттеринин аянттары
§ 26. Айлануу телолору женунде тушунук 83
§ 27. Цилиндр 85
§ 28. Цилиндрдин бетинин аянты 87
§29. Конус 89
§ 30. Кесилген конус 91
§ 31. Конустардын беттеринин аянттары 92
§32. Шар жана сфера 95
§ 33. Шардын бетинин аянты 100
§ 34. Айлануу телолору менен кеп грандыктардын айкалышы 103
Главаны кайталоого суроолор 108
IV. Главаны кайталоого маселелер 109
V Глава. Кеп грандыктардын жана айлануу телолорунун келемдеру
§ 35. Телонун келему женунде тушунук 111
§ 36. Параллелепипеддин келему 113
§ 37. Призманын келему 116
§ 38. Цилиндрдин келему 119
§39. Пирамиданын келему 120
§ 40. Кесилген пирамиданын келему 123
§ 41. Конустун, кесилген конустун келемдеру 125
§ 42. Шардын жана анын белуктерунун келемдеру 127
V. Главаны кайталоого суроолор 132
V. Главаны кайталоого маселелер 133
Стереометрия боюнча татаалыраак маселелер 135
ТИРКЕМЕЛЕР
Планиметрия курсу боюнча кыскача маалыматтар 137
Мектептин геометриясынын логикалык тузулушу 158
Евклиддин геометриясынын негизделиши 162
Лобачевскийдин геометриясынын элементтери 168
Евклиддин жана Лобачевскийдин геометрияларынын байланышы 178
Жооптор 181
Мазмуну 190