Кыргыз адабияты. 10 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты. 10 класс. КТ


Автор: Муратов А.Ж., Кыдырбаева Б.А.

Год: 2009

Бул окуу китеби окуучуларга кыргыз адабиятын, маданиятын, элдик салттарды жана тилди уйренуугв жардам берет. Ошондой эле китепти мамлекеттик тилди уйрвиуугв кызыккаидар вз алдынча пайдаланса да болот.

Китепти тузууго комок корсогкондор, сынактан откорууго катышкаидар: Р.А.Асакеева - «Себат» билим беруу мекемесинии вице- Президенти, Кыргыз Республикасыныи билим беруусунв эмгек сицирген кызматкер Г.Н. Токторбаева - Бишкектеги «Силк Роуд» эларалык мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Н.Ж.Турумбаева - Бишкектеги Ч.Айтматов атыидагы лицейдии кыргыз тили жана адабияты мугалими.

Бул окуу китеби окуучуларга кыргыз адабиятын, маданиятын, элдик салттарды жана тилди уйренуугв жардам берет. Ошондой эле китепти мамлекеттик тилди уйрвиуугв кызыккаидар вз алдынча пайдаланса да болот.

Китепти тузууго комок корсогкондор, сынактан откорууго катышкаидар: Р.А.Асакеева - «Себат» билим беруу мекемесинии вице- Президенти, Кыргыз Республикасыныи билим беруусунв эмгек сицирген кызматкер Г.Н. Токторбаева - Бишкектеги «Силк Роуд» эларалык мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Н.Ж.Турумбаева - Бишкектеги Ч.Айтматов атыидагы лицейдии кыргыз тили жана адабияты мугалими.

Кол-во страниц:300 Язык:Кыргызский Издательство:Бишкек

I чейрек (9 саат)
Орто кылымдардагы адабий мурастардан
сабак Жусуп Баласагын Кут алчу билим 4
сабак Жусуп Баласагьш Кут алчу билим (уландасы) 16
сабак Мухмуд Кашкары Турк сездерунун жыйнагы 27
сабак Мухмуд Кашкары Турк сездерунун жыйнагы (уландысы) 36
Уламышка айланган акындардын мурасы сабак Асан Кайгы 45
Элдик ырчылардын чыгармаларынан сабак Калыгул Бай уулу ©мур женунде 57
сабак Калыгул Бай уулу Ысык-Квл жвнундв 62
сабак Жазууиштери 68
сабак Чейректик кайталоо 71
II чейрек (7 саат)
сабак Жецижок Аккан суу, Уй-булв 74
сабак Барпы Алыкулов Балд ар га насыят 93
сабак Токтогул Сатылганов Алымкан, мур 102
сабак-Молдо Кылыч Чуй баяны 109
Уламыштярдын негизинде жазылган чыгармалар
сабак Кубанычбек Маликов Санташ 123
сабак Жазууиштери 133
сабак Чейректик кайталоо 136
III чейрек (10 саат) Кыргыз жазма адабиятынан
сабак Мукай Элебаев Бороондуу куну 139
сабак Тугелбай Сыдыкбеков Too балдары 150
сабак Тугелбай Сыдыкбеков Too балдары (уландысы) 164
сабак Алыкул Осмонов Мен кыргыздын акыны, Пушкинге 176
21 -сабак Ч Айтматов Саманчынын жолу 183
сабак Ч.Айтматов Саманчьшын жолу (уландысы) 199
сабак Ч Айтматов Саманчынын жолу (уландысы) 211
сабак ЧАйтматов Саманчьшын жолу (керквм тасма боюнча) 226
сабак Жазуу иштери 228
сабак Чейректик кайталоо 231
IV чейрек (9 саат)
сабак Касымаалы Баялинов Ажар 234
сабак Аман Саспаев Татым туз 244
сабак Касым Каимов Омор агай 252
сабак ©скен Даникеев Кыздын сыры 265
сабак Жалил Садыков Сез кадыры 275
сабак Жалил Садыков Сез кадыры (уландысы) 281
3 3-сабак Жазуу иштери 290
сабак Чейректик кайталоо 293
сабак Жылдык кайталоо 296
Мазмуну 299