Кыргыз адабияты: Орто мектептин 11-кл.

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты: Орто мектептин 11-кл.


Автор: К. Артыкбаев, К. Асаналиев, С. Байгазиев, К. Иманалиев, Н. Ишекеев, А. Муратов

Год: 2013

«Манастаануу», Т. Касымбеков, емуру жана чыгармачылыгы, «Сынган кылыч» романы, М. Байжиев, емуру, чыгармачылыгы, «Терт адам» драмасы — профессор С. Байгазиев,

Ч. Айтматов, емуру жана чыгармачылык жолу, «Жамийла», «Делбирим», «Дециз бойлой жорткон Ana-Дебет», «Гулсарат», «Ак кеме» повесттери, «Кылым карытар бир кун» романы профессор К. Асаналиев,

Т. Сыдыкбеков, емуру жана чыгармачылык жолу, «Too арасында» романы, проза, поэзия, драматургия, адабият таануу жана сын боюнча обзорлор, Т. Абдумомунов, емуру, чыгармачылыгы, «Абийир кечирбейт» драмасы профессор К. Артыкбаев;

У. Абдукаимов, емуру жана чыгармачылык жолу, «Майдан» романы, Б. Сарногоев, емуру жана чыгармачылык жолу, лирикалары, сатиралары профессор Н. Ишекеев,

М. Ауэзов, емуру, чыгармачылык жолу, «Абай» романы, кыргыз публицистикасына жаппы обзор (1920—1990-жылдар) профессор К. Иманалиев;

«Ч. Айтматов — публицист», «Ысык-Келдун куту жана куну», «Бизди ойготкон китептер», К. Жусупов, емуру жана чыгармачылык жолу, «Ыр сабындагы емур», Б. Алымов «Шакиртиме кат», С. Байгазиев «Иниме кат», Ш.

Абдыраманов, емуру жана чыгармачылыгы, «Полот-хан» тарыхый публицистикасы, адабият теориясынан маалыматтар педагогика илимдеринин доктору А. Муратов тарабынан жазылды.

«Манастаануу», Т. Касымбеков, емуру жана чыгармачылыгы, «Сынган кылыч» романы, М. Байжиев, емуру, чыгармачылыгы, «Терт адам» драмасы — профессор С. Байгазиев,

Ч. Айтматов, емуру жана чыгармачылык жолу, «Жамийла», «Делбирим», «Дециз бойлой жорткон Ana-Дебет», «Гулсарат», «Ак кеме» повесттери, «Кылым карытар бир кун» романы профессор К. Асаналиев,

Т. Сыдыкбеков, емуру жана чыгармачылык жолу, «Too арасында» романы, проза, поэзия, драматургия, адабият таануу жана сын боюнча обзорлор, Т. Абдумомунов, емуру, чыгармачылыгы, «Абийир кечирбейт» драмасы профессор К. Артыкбаев;

У. Абдукаимов, емуру жана чыгармачылык жолу, «Майдан» романы, Б. Сарногоев, емуру жана чыгармачылык жолу, лирикалары, сатиралары профессор Н. Ишекеев,

М. Ауэзов, емуру, чыгармачылык жолу, «Абай» романы, кыргыз публицистикасына жаппы обзор (1920—1990-жылдар) профессор К. Иманалиев;

«Ч. Айтматов — публицист», «Ысык-Келдун куту жана куну», «Бизди ойготкон китептер», К. Жусупов, емуру жана чыгармачылык жолу, «Ыр сабындагы емур», Б. Алымов «Шакиртиме кат», С. Байгазиев «Иниме кат», Ш.

Абдыраманов, емуру жана чыгармачылыгы, «Полот-хан» тарыхый публицистикасы, адабият теориясынан маалыматтар педагогика илимдеринин доктору А. Муратов тарабынан жазылды.

Кол-во страниц:335 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

КИРИШ СОЗ 3
1960—1990-ЖЫЛДАРДАТЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ 4
Тугвлбай Сыдыкбеков, вмуру жана чыгармачылыгы 12
«Too арасында» романы 24
Чыцгыз Айтматов 38
«Жамийла» повести 45
«Делбирим» повести 60
«Ак кеме» повести 64
«Дециз бойлой жорткон Ал а-Дебет» повести 70
«Кылым карытар бир кун» романы 74
«Гулсарат» повести 82
Узакбай Абдукаимов, муру жана чыгармачылыгы 90
«Майдан» романы 93
Телеген Касымбеков, вмуру жана чыгармачылыгы 114
«Сынган кылыч» романы 117
Суйунбай Эра лиев, вмуру жана чыгармачылыгы 133
«Кесиринсан» поэм асы 142
Байдылда Сарногоев, вмуру жана чыгармачылыгы 147
«Ашуудан берген отчётум» жыйнагы 152
Токтоболот Абдумомунов, вмуру жана чыгармачылыгы 164
«Абийир кечирбейт» драмасы 168
Map Байжиев, вмуру жана чыгармачылыгы 175
Терт адам» драмасы 180
Кецеш Жусупов, вмуру жана чыгармачылыгы 187
«Ыр сабындагы емур» эссеси 191
КЫРГЫЗ ГГУБЛИДИСТИКАСЫНА ЖАЛПЫ ОБЗОР (1920—1990-ЖЫЛДАР) 199
Чыцгыз Айтматов. «Ысык-Келдун куту жана куну» 205
«Бизди ойготкон китептер» 209
Педагогикалык публицистикадан Бектурсуы Алымов. «Шакиртиме кат» 214
Советбек Байгазиев. «Иниме кат» 221
Шабданбай Абдыраманов, вмуру жана чыгармачылыгы 227
Полот-хан (Молдо Ысак) 228
Мухтар Ауэзов, вмуру жана чыгармачылыгы 235
«Абай» романы 239
Манастаануу 251
«Манас» эпосунун кыргыз элинин рухий турмушунда алган тарыхый орду жана анын бугунку кундегу мааниси 252
«Манас» эпосун эл оозунан жыйноо тарыхы 258
«Манас» эпосунун кыргыз окумуштуулары тарабынан изилдениши 318