Кыргыз адабияты. 10 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты. 10 класс. КТ


Автор: Жээнтаева К. К., Исаева В. Ш. Ж

Год: 2013

10-класстын окуучулары учун тузулгвн «Кыргыз адабияты» окуу ки- теби кыргыз адабияты боюнча программанын иегизинде тузулду.

Тандалып алынган материалдардын туз улушу Кыргызстандын адабий му растарьгн оку у чул арга этап-этабы менен тааныштырууну ишке ашыруу- га негизделген. Китептин авторлору кыргыз адабияты мугалимдеринин сабакка даярдануусун макс и малдуу турдв женилдетуугв аракеттеништи, ошондуктан кыргыз жазуучуларынын жана акындарынын вмур баяндары- нан маалыматгар, пегизги чыгармалардан узундулор алынды. Текстгерге карата иллюс грациялар, талкуулоо свздугу, таишырмапар берилген.

Тексттеги тап шырмаларда калыптанган, активдуу методдор, сын ой- ломдун стратегияларынын берилиши китентин маанилуулугун жогорула- тат. Кыргыз элинин маданиятындагы мурастарын терец элестетуусуи ка- лыптандырууга багытталган, видео жана аудио материалдардын тандалып алынышы угуу, коруу (аудирование, визиалдаштыруу) ыкмаларын сабакта колдонууга мумкундук берет. Создук инггер акырындык менен окуучулар- дын тарыхый-маданий маалыматтарды вздвштуруусуне багытталган.

10-класстын окуучулары учун тузулгвн «Кыргыз адабияты» окуу ки- теби кыргыз адабияты боюнча программанын иегизинде тузулду.

Тандалып алынган материалдардын туз улушу Кыргызстандын адабий му растарьгн оку у чул арга этап-этабы менен тааныштырууну ишке ашыруу- га негизделген. Китептин авторлору кыргыз адабияты мугалимдеринин сабакка даярдануусун макс и малдуу турдв женилдетуугв аракеттеништи, ошондуктан кыргыз жазуучуларынын жана акындарынын вмур баяндары- нан маалыматгар, пегизги чыгармалардан узундулор алынды. Текстгерге карата иллюс грациялар, талкуулоо свздугу, таишырмапар берилген.

Тексттеги тап шырмаларда калыптанган, активдуу методдор, сын ой- ломдун стратегияларынын берилиши китентин маанилуулугун жогорула- тат. Кыргыз элинин маданиятындагы мурастарын терец элестетуусуи ка- лыптандырууга багытталган, видео жана аудио материалдардын тандалып алынышы угуу, коруу (аудирование, визиалдаштыруу) ыкмаларын сабакта колдонууга мумкундук берет. Создук инггер акырындык менен окуучулар- дын тарыхый-маданий маалыматтарды вздвштуруусуне багытталган.

Кол-во страниц:172 Язык:Кыргызский Издательство:Кут аалам

Кириш Сез 3
Улуттук КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ - ЭЛДИК МЛДАНИЯТТЬШ БИР БвЛУГУ 4
«Манас» эпосунун жазма варианттары 7
YЧ ЗАЛКАР 12
Сагымбай Орозбак уулу 12
Саякбай Карала уулу 14
Жусуп Мамай 16
«Кедейкан» эпосу 18—25
ЭЛДИК ПОЭМАЛАР 29
«Олжобай менен Кишнмжан» дастаны 29—31
КЫРГЫЗ элинин ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИ 38
Орхон, Энесай, Култегин эстеликтерннин тарыхы 38
Култегиндин эстелигинде ташка чегилгеы жазуу 42
Кабус-наама 44—46
Ата-энени урматтоо тууралуу 48
Дос тандоо женунде 49
АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫ 51
Молдо Кылыч Шамыркан уулу 51
Буркуттун тою поэмасы (казалы) 53—56
То юлок Молдо (Байымбет Абдрахманов) 59
Тоголок Молдонун «Жер жана анын балдары» поэмасы 60-62
КЫРГЫЗ ЖАЗМА АДАБИЯТЫНЫН (ПРОФЕССИОНАЛ) ЖАРАЛЫШЫ ЖАНА ОНУГУШУ 69
Поэзия, проза, драматургия 69
Касым Тыныстанов 72
Ала-Тоо 74
Аалы Токомбаев (Балка) 78
«Кандуу жылдар» («Тан алдында») романы 80
Кандуу жылдар (Тан алдында) 83
Касымалы Ба5шинов 88
Касымаалы Баялиновдун «Ажар» повести 89—93
Мукай Элебаев 96
Узак жол романы 97—98
КОШУМЧА ОКУУ Y4YH ТЕКСТТЕР 103
Огуз-наме дастаны 103-106
Орхон-Энесай жазма эстсликтери 108
«Кулмырза менен Аксагпсын» женунде 110
Касым Тыныстановдун «Жаныл Мырза» поэмасы 114—116
Касымалы Баялиновдун «Кол боюнда» повести женунде 118-119
Мукай Элебаевдин «Зарыгам» ырынан 120
керком окуу 123
«Семетей» эпосунан узунду 123
МОЛДО КЫЛЫЧ «Зилзала» 135
Жинди суу 137
Тоголок Молдо. Талым кыз менен Квбектун айтышканы 141
Куштардын ангемеси 146
КЫРГЫЗ ИСКУССТВОСУНУН ТАРЫХЫНА АРНАЛГАН АКАДЕМИЯЛЫК КЕЧЕ
Капитализм мезгили 150
Кез кергендер 159
ТЕРМИНДЕРДИН ТУШУНДУРМ© СВЗДУГУ 168