Кыргыз адабияты: Орто мектептердин 10-класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты: Орто мектептердин 10-класс


Автор: Асаналиев К., Байгазиев С., Жигитов С., Иманалиев К.

Год: 2013

Бул окуу китеби Кыргыз билим беруу институту тарабынан тузу луп, 1993-жылы «Мектеп» басмасынан ж ары к керген кыргыз адабиятынын жаны программасынын (авторлору: С. Байгазиев, А. Муратов) негизинде жазылды.

Окуу китебинин материалдары авторлор тарабынан теменкуче бвлуш туру луп иштелди.

Кенешбек Асаналиев— «XIX—XX кылымдардагы кыргыз кол жазма адабияты», «Молдо Нияз», «Молдо Кылыч», «Осмонаалы Сыдыков», «Белек Солтоноев», «Каныбек», «Кыргыз адабияты согушка чейинки мезгилде — проза», «Согуш жана андан кийинки мезгилдеги кыргыз адабияты», «Э. Хемингуэй».

Советбек Байгазиев — «Кыргыз адабияты согушка чейинки мезгилде: драматургия», «Ж. Турусбеков», «М. Элебаев», «Улуу Ата Мекендик согуш жана андан кийинки мезгилдеги кыргыз адабияты: драматургия (1941—1959)».

Бул окуу китеби Кыргыз билим беруу институту тарабынан тузу луп, 1993-жылы «Мектеп» басмасынан ж ары к керген кыргыз адабиятынын жаны программасынын (авторлору: С. Байгазиев, А. Муратов) негизинде жазылды.

Окуу китебинин материалдары авторлор тарабынан теменкуче бвлуш туру луп иштелди.

Кенешбек Асаналиев— «XIX—XX кылымдардагы кыргыз кол жазма адабияты», «Молдо Нияз», «Молдо Кылыч», «Осмонаалы Сыдыков», «Белек Солтоноев», «Каныбек», «Кыргыз адабияты согушка чейинки мезгилде — проза», «Согуш жана андан кийинки мезгилдеги кыргыз адабияты», «Э. Хемингуэй».

Советбек Байгазиев — «Кыргыз адабияты согушка чейинки мезгилде: драматургия», «Ж. Турусбеков», «М. Элебаев», «Улуу Ата Мекендик согуш жана андан кийинки мезгилдеги кыргыз адабияты: драматургия (1941—1959)».

Кол-во страниц:360 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

XIX-XX КЫЛЫМДАРДАГЫ КЫРГЫЗ КОЛ ЖАЗМА АДАБИЯТЫ 3
МОЛДО НИЯЗ 8
НУРМОЛДО 15
МОЛДО КЫЛЫЧ 23
ТОГОЛОК МОЛДО 40
ОСМОНААЛЫ СЫДЫКОВ 50
БЕЛЕК СОЛТОНОЕВ 55
КАЗЫБЕК МАМБЕТЕМИН 63
КЫРГЫЗ ПРОФЕССИОНАЛ АДАБИЯТЫНЫН ЖАРАЛЫШЫ (1919-1924) 69
КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ТЕЛЧИГИШИ (1925-1929) 81
КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ 90
КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ СОГУШКА ЧЕЙИНКИ МЕЗГИ Л ДЕ (1930-1940) 103
М. ЭЛЕБАЕВ 124
А. ТОКОМБАЕВ 149
Ж. ТУРУСБЕКОВ 178
К. МАЛИКОВ 198
Ж. БеКвНБАЕВ 213
К. ЖАНТ9ШЕВ 229
УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ЖАНА АНДАН КИЙИНКИ МЕЗГИЛДЕГИ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (1941-1959) 250
К. БАЯЛИНОВ 269
А. ОСМОНОВ 306
М. АЛЫБАЕВ 323
P. IHYKYPBEKOB 343
БАТЫШ КЛАССИКАСЫНАН 354
Э. ХЕМИНГУЭЙ 354