Бизнес менен таанышуу: Ишкерликке окутуу. 2-болум

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Бизнес менен таанышуу: Ишкерликке окутуу. 2-болум


Автор: Роберт Нельсон

Год: 2017

Бул басылмага авторлук укуктарды коргоо женундегу Жалпы Конвенциянын №2 Протоколуна ылайык автордук укуктарды коргоо таркатылат. Бул колдомодо камтылган материалдарды же болбосо анын бир болугун кайрадан басуу, которуу же адаптациялоо боюнча уруксат сураган кайрылуу ЭЭУнун Эл аралык Окуу борборуна жвнутулушу ке- рек. Борбор мындай кайрылууларды кубануу менен кабыл алат. Анын устунв колдонмо- догу кыска узундулвр, маалымат булагын керсеткен шарттарда кошумча уруксатсыз эле кайрадан басыла берет.

Бул басылмага авторлук укуктарды коргоо женундегу Жалпы Конвенциянын №2 Протоколуна ылайык автордук укуктарды коргоо таркатылат. Бул колдомодо камтылган материалдарды же болбосо анын бир болугун кайрадан басуу, которуу же адаптациялоо боюнча уруксат сураган кайрылуу ЭЭУнун Эл аралык Окуу борборуна жвнутулушу ке- рек. Борбор мындай кайрылууларды кубануу менен кабыл алат. Анын устунв колдонмо- догу кыска узундулвр, маалымат булагын керсеткен шарттарда кошумча уруксатсыз эле кайрадан басыла берет.

Кол-во страниц:344 Язык:Киргизский Издательство:Кенеш

6-модуль. Ишкананы кантип уюштуруу керек? 5
тема. Туура келген рынокту тандоо (4 саат) 5
тема. Бизнестин жайгашуу ордун тандоо (2 саат) 33
тема. Ишканата ээлик кылуунун укуктук формалары (1 саат 30 мунет) 47
тема. Бизнес баштоо учун зарыл акча (2 саат) 59
тема. Бизнес ачуу учун акчаны кайдан алууга болот? (4 саат) 70
тема. Бизнеске кируу жолдору (1 саат 30 мунет) 89
7-модуль. Ишкананы кантип башкарууга болот? 95
тема. Жумушка кабыл алуу жана адамдарды башкаруу (4 саат) 95
тема. Убакытгы башкаруу 115
тема. Сатууларды башкаруу 127
тема. Жеткируучулврду тандоо (1 саат) 138
тема. Технологиялар кичи бизнесте (2 саат) 144
тема. Бизнести баштоого чыгымдар 149
тема. Финансыны башкаруу 162
тема. Каржылык отчёт 182
8-модуль. Ишкер катары калыптануунун кий инки кадамдары? 187
тема. Бизнес-планды даярдоо (4 саат) 187
тема. Бизнес-пландын натыйжаларын кантип чечмелейбиз? (3 саат) 212
тема. Бизнес баштоо мумкунчулугун баалоо учун факторлор (1 саат) 217
тема. Маалымат жана колдоо булактары (2 саат) 221
тема. Ишкердик дуйно таанымды колдоо (2 саат) 237
9-модуль. Жеке бизнес-планды кантип иштеп чыгууга болот? 247
Ушул модулду кандайча пайдалануу керек? 247
тема. Стандарттык бизнес-план 250
Резюме 251
Бизнес-идея жана базар 253
Маркетинг-планы. Продукция 254
Маркетинг-планы. Баа 255
Маркетинг-планы. Жайгашкан жери 256
Маркетинг-планы. Сатып откорууну арттыруу боюнча чаралар 256
Менчиктин укуктук формасы 257
Баштапкы капитал 258
Баштапкы калиталдын булактары 259
Уюштуруу жана персонал 261
Ишкаиаиын иши жана чыгымдардын планы 263
Акча агымынын жылышынын планы 265
Пайда алуу коэффиценти 266
Баштапкы сальдо 267
Бизнес-пандын кантип иштеп чыгууга болот 268
тема Бизиес-пандын натыйжалары кандайча чечмеленет? 272
ОКУУЧУЛАР YЧYH ДЕПТЕР 277
6-модуль. Ишкананы кантнп уюштурууга болот?. 278
тема. 1-тапшырма 278
тема. 2- тапшырма 280
тема. 1-тапшырма 284
тема. 1-тапшырма 285
тема. 1 -тапшырма 286
тема. 1-тапшырма 288
7-модуль. Ишкананы кантип башкарууга болот? 292
тема. 1-тапшырма 293
тема. 2-тапшырма 297
тема. 3-тапшырма 299
тема. 1-тапшырма 301
тема. 1-тапшырма 303
тема. 1-тапшырма 304
тема. 1-тапшырма 306
тема. 1-тапшырма 307
тема. 2-тапшырма 309
тема. 1-тапшырма 310
тема. 2-тапшырма 312
8-модуль. Ишкердиктин туу чокусуна карата андан аркы кадам 315
тема. 1 -тапшырма 315
тема. 2-тапшырма 321
3-тема. 3-тапшырма 322
3-тема. 4-тапшырма 323
3-тема. 5-тапшырма 325
ГЛОССАРИЙ. Бизнесте дайыма колдонулуучу терминдер 326