Бизнес менен таанышуу: Ишкерликке окутуу. 1 -болум

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Бизнес менен таанышуу: Ишкерликке окутуу. 1 -болум


Автор: Роберт Нельсон

Год: 2017

Бул басылмага автордук укуктарды коргоо жонундогу Жалпы Конвенциянын № 2 Прого колуна ылайык автордук укуктарды коргоо таркатылат. Бул колдомодо камтылган материалдарды же бол босо анын бир болугун кайрадан басуу, которуу же адаптациялоо боюнча уруксат сураган кайрылуу ЭЭУнун Эл аралык Окуу борборуна жонутулушу ке- рек. Борбор мындан кайрылууларды кубануу менен кабыл алат. Анын устуне колдомо- догу кыска узундулер, маалымат булагын корсетке и шарттарда кошумча уруксатсыз эле кайрадан басыла берет.

Бул басылмага автордук укуктарды коргоо жонундогу Жалпы Конвенциянын № 2 Прого колуна ылайык автордук укуктарды коргоо таркатылат. Бул колдомодо камтылган материалдарды же бол босо анын бир болугун кайрадан басуу, которуу же адаптациялоо боюнча уруксат сураган кайрылуу ЭЭУнун Эл аралык Окуу борборуна жонутулушу ке- рек. Борбор мындан кайрылууларды кубануу менен кабыл алат. Анын устуне колдомо- догу кыска узундулер, маалымат булагын корсетке и шарттарда кошумча уруксатсыз эле кайрадан басыла берет.

Кол-во страниц:364 Язык:Киргизский Издательство:Кенеш

1-модуль. Ишкердуулук деген эмне? 5
1 -тема. Ишмердуулуктун тушунугу жана анын мааниси (2 саат) 5
тема. Оздук менеджмент кендумдору (2 саат) 18
тема. Чечим кабыл алуу кондумдеру (3 саат) 27
тема. Ишкерликтин аныктамасы (2 саат) 41
2-модуль. Эмне учун ишкердик? 56
тема. Бизнестеги ишкердиктин себептери (1 саат) 57
тема. Ишкерлик ишмердигинин мотивациясы (1 саат) 61
тема. Алдынызга ишкер тапшырмаларын коюнуз (2 саат) 72
тема. Тобокелдикти кабыл алуу (4 саат) 81
3-модуль. Ишкерлер деген кимдер? 96
тема. Ишкердик дараметти (потенциалын) баалоо (3 саат) 96
тема. Ишкердин мунездуу белгилерин аныктоо (3 саат) 110
тема. Ишкер лидерлиги (2 саат) 130
тема. Суйлешуулерду жургузуу принцнптерн (3 саат) 141
тема. Актнвдуу тындоо шыктары (2 саат) 156
4-модуль. Кантип ишкер болом? 168
тема. Коомдо ишкерликтин мааниси (2 саат) 168
тема. Озун-озу алек кылуу жана ишкерлик (2 саат) 184
тема. Кичи ишканал ар (3 саат) 197
тема. Кичи бизнес ачууда ийгиликтин негизги факторлору (2 саат) 207
тема. Ишкер болуу чечими (3 саат) 215
5-модуль. Ишкердиктин мыкты идеясын кантип табуу керек? 228
1 -тема. Креативдуулук жана инновациялар (3 саат) 228
тема. Идеяларды жаратуу (муундоо) (4 саат) 245
тема. Бизнес-мумкунчулуктерду аныктоо жана баалоо (4 саат) 263
ОКУУЧУЛАР YЧУH ДЕПТЕР 277
1-модуль. Ишкердуулук деген эмне? 278
1 -тема. 1 -тапшырма 279
1 -тема. 2- тапшырма 280
2-тема 1 -тапшырма 281
1-тема 2-талшырма 282
2-тема. 1-тапшырма 283
2-тема. 2- тапшырма 284
2-тема 3- тапшырма 285
2-тема 4- тапшырма 287
3-тема1- тапшырма 288
3-тема 2- тапшырма 290
4- тема 1-тапшырма 291
4- тема 2- тапшырма 292