Чачтарач иштери. 2-болум

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Чачтарач иштери. 2-болум


Автор: Баширова М. И.

Год: 2017

Бул китепте чачтарач иштери боюнча кенири маалыматтар камтыллы. Ошондой эле чачтарач иштеринин технологияларын кандайча колдонуу ыкмалары, чач кыркуу жана жасалгалоо ыкмалары берилди.

Китеп кесиптик билим беруу окуу жайларынын студенттерине жана чач­тарач кесибине кызыккандарга ар палат.

Бул китепте чачтарач иштери боюнча кенири маалыматтар камтыллы. Ошондой эле чачтарач иштеринин технологияларын кандайча колдонуу ыкмалары, чач кыркуу жана жасалгалоо ыкмалары берилди.

Китеп кесиптик билим беруу окуу жайларынын студенттерине жана чач­тарач кесибине кызыккандарга ар палат.

Кол-во страниц:188 Язык:Русский Издательство:Кенеш

7- болум. Чачты боёо 3
Чачтарды боёо жонундо жалпы маалымат. Боёктор жана алардын касиеттери 3
1-белум. Чачты боёонун ыкмалары 15
2-болум. Чачты боёонун ыкмалары 25
Биринчи группадагы боёочу заттар менен чачты боёо 37
Экинчи группадагы боёочу заттар менен чачты боёо 51
Учунчу группадагы боёочу заттар менен чачты боёо 63
Тертунчу группадагы боёочу заттар менен чачты боёо 73
8-болум. Чачты химиялык тармалдатуу 85
Чачты химиялык тармалдатуу женунде жалпы маалымат. Химиялык тармалдатуучуну препараттар 85
Чачка химиялык тармалдатуу 98
Химиялык тармалдатууну аткарууда кыска чачтарды ороонун турлвру 118
Чачты химиялык тармалдатууда узун жана орточо узундуктагы чачты ороонун турлору 130
Химиялык тармалдатуудан жана бое гондон кийин чачты багуу 140
9-болум. Чач боёкiордун тарыхы: байыркы кунлвн биздин кундерге чейин 147
Байыркы Египеттеги чач боёочу боёктор 147
Байыркы Римдеги чач боёктор 148
Кельттер жана галлдардагы чач боёктор 149
Байыркы Грециядагы чач боёктор 149
Байыркы Римдеги чач боёктор 150
Тунистеги чач боёктор 150
Кайра жаралуу доорундагы чач боёктор 151
кылымдагы чач боёктор 153
кылымдагы учун чач боёктор 155
Жыйырманчы жылдардагы чач боёктор 159
XX жуз жылдыктын 30-жылдарындагы чач боёктор 160
XX жуз жылдык1ын 40 50-жылдарындагы чач боёктор 162
XX жуз жылдыктын 60-жылдарындагы чач боёктор 163
XX жуз жылдыктын 70-жылдарындагы чач боёктор 164
XX жуз жылдыктын 80 90-жылдарындагы чач боёктор 165
Азыркы замандагы чач боёктор 155
10-болум. Химиялык тармалдатуунун найда болуу жана онугуу этаптары 169
Оболголор жана биринчи аракеттер 169
Тармалдартуу учун темир кыпчуурлар 184
Суротторго шилмете 185