Чачтарач иштери: 1-болум

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Чачтарач иштери: 1-болум


Автор: Баширова М. И.

Год: 2017

Рассмотрены основные вопросы программирования на языках JAVA и С#, включая их сравнительное описание как двух важнейших и весьма сходных прикладных платформ для создания современных сетевых приложений. Книга содержит теоретическую часть, объясняющую основные моменты программирования, и практическую, включающую задания, контрольные вопросы и много законченных примеров с подробными объяснениями и комментариями, которые позволяют эффективно перейти к самостоятельному написанию программ на языках JAVA и С#. На компакт-диске размешены листинги примеров, рассмотренных в книге.

Для студентов, преподавателей и программистов

Рассмотрены основные вопросы программирования на языках JAVA и С#, включая их сравнительное описание как двух важнейших и весьма сходных прикладных платформ для создания современных сетевых приложений. Книга содержит теоретическую часть, объясняющую основные моменты программирования, и практическую, включающую задания, контрольные вопросы и много законченных примеров с подробными объяснениями и комментариями, которые позволяют эффективно перейти к самостоятельному написанию программ на языках JAVA и С#. На компакт-диске размешены листинги примеров, рассмотренных в книге.

Для студентов, преподавателей и программистов

Кол-во страниц:260 Язык:Русский Издательство:Кенеш

1-болум. Чачтарачтын жумушчу ордунун уюштурулушу жана жабдылышы 3
Чачтарач жайларынын турлору жана типтери 3
Чачтарач жайларына санитардык-гигиеналык талаптар 11
Чачтарачтын жумуш ордун уюштуруу 21
Чачтарачтын инструменттери 27
Таракты кармоонун ыкмалары 40
Кайчы жана кооптуу устараны кармоо ыктары 45
Чачтарачтын аппаратуралары, шаймандары жана чачтарачтын атайын кийимдери 52
Чачтарачтын жумуш ордундагы эмгек коопсуздугунун эрежелери 61
Чачтарачтык тейлееде колдонуучу дезинфекциялоо каражаттары 69
Кардарларды тейлее боюнча даярдоо жана жыйынтыктоочу жумуштарды аткаруу 75
2- болум.Чачтын тузулушу. Чачтын типтери жана турлору 80
Чачтын тузулушу. Чачтын осуу фазалары 80
Чачтын типтери жана турлору 88
3- болум. Башты жуу, чачты тароо жана кургатуу. Чачты жасалгалоонун эрежелерис 95
Башты жуу жана чачты тароо 95
Башты жуучу каражаттар жана чачты багуу 105
Баш терисине массаж жасоо 113
4- болум. Чачты жасалгалоо ыкмалары 119
Адамдын бетинин типтери. Беттин формаларын коррекциялоо 119
Причёскалардын элементтери 128
Чачты жасалгалоонун ыкмалары. Чачты жасалгалоо учун колдонулуучу препараттар 134
Тарактын, манжалардын жар да мы менен чачты муздак жасалгалоо 145
Чачты тегерек щетка жана фен менен (брашинг), аба менен жасалгалап жаткыруу 151
Чачты бигуди жана кыскычтарды колдонуп муздак ыкма менен жаткырып жасалгалоо 159
Чачты электр кыскычтарды (плойка) колдонуп муздак ыкма менен жаткырып жасалгалоо 172
Чачты жал пак щётка жана фен менен (бомбаж) аба менен жасалг алап жаткыруу 179
5- болум. Чачты кыркуу 184
Чачты кмркуу тууралуу негизги тушунуктор 184
Чачты кыркунун фасондору, турлору жана баш терисини чачтарынын зоналарга болуу 194
Кыркуу операцияларын аткаруу 205
Чачты кыркуу операциясы (чачты кыркууда анын узундугун текшилеп жок эсеге келтируу) 216
Аялдардын чачын кыркуудагы аткаруу техникасы 223
6-болум. Чач жасалганын онугуу тарыхы жана чачка тагылуучу кооздуктарды пайдалануу 233
Сакалдар жана мурутгар 250
Суротторго шилтеме 256