Пользователь: Пароль: .

Жаш курак психологиясы

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Жаш курак психологиясы


Автор: Жумалиева Ж.

Год: 2001

Бул окуу куралы Жаш курак психологиясынын программасынын негизинде түзүлдү. Баланын төрөлгөн күнүнон тартып узак жашоо мезгилин камгыйт жана психиканын үнүгүү, өзгөрүү проблемалары каралды.

Окуу куралы педагогикалык университеттин студенттерине, мектепке чейинки мекемелердин тарбиячыларьша жана мугалимдерине арналат.

Бул окуу куралы Жаш курак психологиясынын программасынын негизинде түзүлдү. Баланын төрөлгөн күнүнон тартып узак жашоо мезгилин камгыйт жана психиканын үнүгүү, өзгөрүү проблемалары каралды.

Окуу куралы педагогикалык университеттин студенттерине, мектепке чейинки мекемелердин тарбиячыларьша жана мугалимдерине арналат.

Кол-во страниц:238 Язык:Кыргызский Издательство:Бишкек

Киииш сөз. 3
БИРИНЧИ БӨЛҮМ
I Бап. Жaш курак психолоп1ясынын милдеттерижана методдору.
Жаш курак психологиясынын предмети. 5
Бапанын психикасы» изилдөөнүн методдору. 8
II Бап. Жаш курак психолопгясынын өштүү тарыхы.
Жаш курак психологиясынын октябрь революциясына чейинкн жана ссср учурунда внүгуүсү. 24
Жаш курак психологиясынын кыргызстанда өнүгүүсү: жонүндө маалымат. 30
Жаш курак психология илиминин чет олколөрдо өнүгүү тарыхы. 34
III Бап. Психиканын өнүгүүсүнүн жалпы закон ченемдүүлүктөрү
Баланын психикасынын өнүгүүсүндө биологиялык жана соцналдык факторлор. 39
Иш-аракет жана психиканын өнүгүүсү. 46
Карым-катнаш жана нсихиканын өнүгүүсү. 52
Окутуу жана психиканын өнүгүүсү. 57
Курагы боюнча мезгилге бөлүштүрүү жана психиканын өнүгүүсү. 64
Баланыш психикасынын өнүгүүсүнүн жекече өзгөчөлүктөрү. 68
ЭКИНЧМ БӨЛҮМ.
IV Бап. Ымыркай жана эрте жаш курактагы баланын психологиялык өзгөчолүктөрү.
Жаны теролган мезтил ымыркай. 71
Бир жашка чейинкн бобоктүн нсихикасынын онүгүү шартары. 74
Эрте жаш курактагы негизги жетшкендиктер. 85
V Бап. Мектеп жашына чейинки курак.
Мектеп жашына чейинки баланын өнүгүүсүнө жалпы мүнөздөмө. 105
Мектеп жашына чейинкм баланын психикасынын оюн иш-аракетинде өнүгүүсү. 107
Мектеп жашына чейинки баланын эмгек жана окуу иш-аракеттеринин өзгөчөлүкторү. 114
VI бап. Мектеп жашына чеймнки баланын акыл-эсинин өнүгүүсү.
Мектеп жашына чейинки баланын сенсордук өнүгүүсү. 118
Ойлоонун өнүгүүсү. 122
Речтин өнүгүүсү. 127
Көнүл буруунун өнүгүүсү. 130
Эстин өнүгүүсү. 134
Элес чыгармачылыктын өнүгүсү. 136
VII бап. Мектеп жашына чеймнкм балада (сезимдин жана эрк аракеттеринин өнүгүүсү.
Сезимдин өнүгүүсү. 140
Эрктин өнүгүүсү. 144
VIII бап. Мектеп жашына чейинки куракта инсандын калыптаныш шарты. 148
Баланын мектептегиюкуугу даяр болушунун поихологиялык суроолору. 153
ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ.
IX бап. Кенже мектеп жашьгндагы окуучунун психологиялык өзгөчелүктөрү.
Кенже мектеп жашындагы окуучуларга жалпы мүнөздөмө. 157
Кенже мектеп окуучусунун эмгек, оюн иш-аракеттеринин психологиялык езгөчөлүгү. 162
Кенже мектеп окуучусунун окуу иш-аракети анын структурасы. 164
Кенже мектен жашындагы окуучулардын гаанып-билүү процесстеринин онүтүүсү. 169
Кенже мектсп окуучусунун инсандык сапаттарыньн калылтанышы. 237
X Бап. Өспүрүм курактагы баланын психологахясы.
Өспүрүм куракта пайда болгон «жаңы түзүлүш». 193
Өспүрүмдүн окуу иш-аракети. 197
Өснүрүмдүн инсандык сапаттарынын калыптанышы. 200
XI Бап. Алгач бой жеткен курактагы окуучунун психологиясы
Алгач бой жеткен мезгил жөнүндө түшүнүк. 203
Кесип тандоого болгон мамиле. 207
ТОРТҮНЧҮ БӨЛҮМ.
XII Бап. Жаштык мезгилге жалпы психологиялык мүнөздөмө.
Жаштык жашоонун маанилүү учуру. 214
Жаштыктын зкннчи мезгнлн. 216
XIII Бап. Opтo жаш жана улгайган курактагы адамдардын психологиялык өзгөчөлүктөрү.
Орто жаш курак женүндо психологиялык түшүнүк. 217
Улгайган курак. 222
XIV Бап. Карылык жана узак жашоо мезгилине жалпы мүнөздомө.
Карылык. 226
Уэак жашоо. 230
Адабияттар. 232
Мазмуну. 236