Физика. Учебник для 9 класса средней школы

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Физика. Учебник для 9 класса средней школы


Автор: Буховцев Б. Б. Климонтович Ю. Л. Мякишев Г. Я,

Год: 1988

Издание тринадцатое, переработанное (на киргизском языке)

Издание тринадцатое, переработанное (на киргизском языке)

Кол-во страниц:280 Язык:Кыргызский Издательство:Мектеп

I глава. Молекулалык-кинетикалык теориянын негизи. 7
Молекулалык-кинетикалык теориянын негизги жоболору. 7
Молекулаларлын өлчөмдөрү. 7
Молекулалардын массасы. Авогадро турактуулугу. 8
Броун кыймылы. 11
Молекулалардын өз ара аракеттешүү күчтөрү. 13
Газ түрүндөгу, суюк жана катуу нерселердии түзүлүшү. 15
Молекулалык-кинетикалык теориядагы идеалдык газ. 18
Газдардын молекулалык-кинетикалык теориясынын негизги тендемеси. 22
Маселе чыгаруунун мисалдары. 26
1-көнүгүүю 27
Главанын кыскача жыйынтыгы. 28
II глава. Температура. Молекулалардын жылуулук кыймылы нын энергиясы. 29
уЖылуулук тек салмактуулук. Температура. 29
Температураны аныктоо. 32
Абсолюттук температура. Температура — молекулалардын орточо кинетикалык энергиясынын чени. 34
Газдын молекулаларынын ылдамдыктарын өлчөө. 38
Маселе чыгаруунун мисалдары. 41
2-көнүгү. 41
II главанын кыскача жыйынтыгы. 42
III глава. Идеалдык газ абалынын тендемеси. Газ закондору. 43
Идеалдык газ абалынын тендемеси. 43
Газ закондору. 46
Газдардын касиеттерин техникада колдонуу. 49
Маселе чыгаруунун мисалдары. 52
3-көнүгүү. 54
III главанын кыскача жыйынтыгы 55
IV глава. Термодинамиканын биринчи закону. 56
Ички энергия. 56
Термодинамикадагы жумуш. 58
Жылуулук саны. 61
Термодинам и канын биринчи закону. 64
Термодинамиканын биринчи законунун ар турдүү процесстерге колдонулушу. 65
Жаратылыштагы процесстердин кайталанбоочулугу. 69
Жылуулук кыймылдаткычтарынын иштөө принциби. Жылуулук кыймылдаткычтарынын пайдалуу аракет коэффициенти (ПАК). 71
Жылуулук кыймылдаткычтарынын мааниси. Жылуулук кыймылдаткычтар жана айлана-чөйрөнү коргоо. 74
Маселе чыгаруунун мисалдары. 75
4-көнүгү. 79
IV главанын кыскача жыйынтыгы. 80
V глава. Суюктуктар менен газдардын ез ара етүулерү. 81
Каныккан буу. 81
Каныккан буунун басымынын температурадан көз карандылыгы. Кайноо. Критикалык температура. 83
Абанын нымдуулугу. 87
Мае еле чыгаруунун мисалдары. 90
5-көнүгү. 91
V главанын кыскача жыйынтыгы. 92
VI глава. Суюктуктардын беттик тартылышы. 92
Беттик тартылуу. 92
Беттик тартылуу күчү. 95
Капиллярдык кубулуштар. 96
Maселе чыгаруунун мисалдары. 100
6 көнүгүү. 100
VI главанын кыскача жыйынтыгы. 101
VII глава. Катуу нерселер. 101
Кристаллдык нерселер. 101
Аморфтук нерселер. 104
Деформация. Катуу нерселердин деформацияларыныи түрлөрү. 105
Катуу нерселердин механикалык касиеттери. Созулуу диаграммасы. 109
Пластикалуулук жана морттук. 112
Маселе чыгаруунун мисалдары. 113
7-көнүгүү. 113
VII главанын кыскача жыйынтыгы. 114
VII глава. Катуу нерселер. 114
ЭЛЕКТРОД И ИАМИКАНЫН НЕГИЗДЕРИ.
Электродинамика деген эмне?. 115
VIII глава. Электростатика. 117
Электр заряды жана элементардык бөлүкчөлөр. 117
Заряддалган нерселер. Нерсени электрлеө. 119
Электр зарядынын сакталуу закону. 121
Электростатиканын негизги закону — Кулон закону. 122
Электр зарядынын бирдиктери. 125
Маселе чыгаруунун мисалдары. 127
8-көнүгүү. 129
Жакындан жана аралыктан аракет этүү. 129
Электр талаасы. 132
Электр талаасынын чыкалышы. Талаалардын суперпозиция принциби. 135
Электр талаасынын күч сызыктары. 137
Электростатикалык талаадагы өткөргүчтөр. 139
Бир калыпта заряддалгак өткөргүч шардьйн жана чексиз тегиздиктин электр талаасынын чыкалышы. 141
Электростатикалык талаадагы диэлектриктер. 143
Диэлектриктердин эки түрү. 143
Диэлектриктердин уюлданышы (поляризацияланышы). - Диэлектрдик өткөрүмдүүлүк. 145
Бир тектүү электростатикалык талаадагы заряддалган нерсенин потенциалдык энергиясы. 147
Электростатикалык талаанын потенциалы жана потенциалдардын айырмасы. 150
Чекиттик заряддын электростатикалык талаасынын потенциалы. 152
Электр талаасынын чыкалышы менен потенциалиардын айырмасы ортосундагы байланыш. Эквипотенциалдык бет. 154
Потенциалдардын айырмасын менее. 156
Маселе чыгаруунун мисалдары. 157
9-көнүгүү. 158
Электр сыйымдуулугу. Электр сынымдуулугунун бирдиктери. 159
Конденсаторлор. Жалпак конденсатордун электр сыйымдуулугу. 161
Заряддалган конденсаторлордун энергиясы. Конденсаторлордун колдонулушу. 164
Маселе чыгаруунун мисалдары. 167
10-көнүгүү. 168
VIII главанын кыскача жыйынтыгы. 169
IX глава. Турактуу электр тогу. 170
Электр тогу. Ток күчү. 170
Электр тогунун болушу үчүн зарыл шарттар. 173
Чынжырдын участогу үчүн Ом закону. Картылык. 175
Өткөргүчтүн каршылыгынын температурадан болгон кез карандылцгы. 177
Жогорку өткергүчтүк. 179
Электр чынжырдары. Өткөргүчтерду параллель жана удаалаш туташтыруу. 180
Ток күчүн жана чыкалууну өлчөө. 182
Турактуу токтун жумушу жана кубаттуулугу. 184
Маселе чыгаруунун мисалдары. 186
11-көнүгүү. 187
Электр кыймылдаткыч күчү. 186
Туюк чынжыр үчун Ом закону. 191
Маселе чыгаруунун мисалдары. 193
12-көнүгүү. 193
IX Главанын кыскача жыйынтыгы. 194
X глава. Аркандай чөйрөлөрдөгү электр тогу. 195
Ар кандай заттардын электр өткөрүмдүүлугү. 195
Металлдардын электрондук өткөрүмдүүлүгү. 196
Суюктуктагы электр тогу. 198
Электролиз закондору. 200
Газдардагы электр тогу. 202
Өз алдынча эмес жана өз алдынча разряддар. 203
Өз алдынча разряддардын ар түрдүү тнптери жана алардын техннкада колдонулушу. 206
Плазма. 207
Вакуумдагы электр тогу. 211
Эки эдектродуу электрондук лампа — диод. 211
Электрондук шоолалар. Электрон-нур түтүгү. 214
Жарым өткөргүчтөрдөгү электр тогу. 216
Кошулмалары бар жарым өткөргүчтердүн электр өткөрүмдүүлүгү. 219
р жана п тибиндеги жарым өткөргүчтөрдүн контактысы аркылуу токтун өтүщү. 222
Жарым өткөргүчтүү диод. 223
Транзистор. 224
Термисторлор жана фоторезисторлор. 227
Массде чыгаруунун мисалдары. 228
13-көнүгүү. 228
X главанын кыскача жыйынтыгы. 229
XI глава. Магнит талаасы. 230
Токтун өз ара аракеттешүүлөрү. Магнит талаасы. 230
Магниттик индукция вектору. 232
Магниттик индукция векторунун модулy. 233
Магниттик индукция сызыктары. Магнит агымы. 235
Электр олчөөчү приборлор. 238
Ампер закону. 239
Кыймылдагы заоядга магнит талаасынын аракети. Лоренц күчү. 242
Заттын магниттик касиети. 249
Маселе чыгаруунун мисалдары. 249
14-көнүгүү. 250
XI главанын кыскача жыйынтыгы. 251
XII глава. Электромагниттик индукция. 252
Электромагниттик индукцнянын ачылышы. 252
Индукциялык токтун багыты. Ленц эрежеси. 254
Электромагниттик индукция закону. 257
Куюн сыяктуу электр талаасы. 259
Кыймылда болгон өткөргучтөрдөгү индукциянын ЭКК. 261
Өзүнчө индукция. Индуктивдүүлүк. 263
Токтун магнит талаасынын энергиясы. 266
Маселе чыгаруунун мисалдары. 267
15-көнүгүү. 268
XII главанын кыскача жыйынтыгы. 269
Корутунду. 270
Лабораториялык иштер. 271
Көнүгүүлөргө жооптор. 281