Органикалык химия: 2-и бөлүк

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Органикалык химия: 2-и бөлүк


Автор: Адылов С. А. Асанов Ү. А.

Год: 1997

Китептеги материалдар университеттердин химия факультеттеринин программасына ылайык түзүлгөн. Бул бөлүктө карбоциклдүү бирикмелердин (алидиклдүү углеводороддордун, моно жана полицикддүү ароматикалык углеводороддордун, алардын туундуларынын), бензолдун шакекчеси жок ароматикалык бирикмелердин, ароматикалык мүнөэдөгү беш жана алты мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелердин жана алардын туундуларынын, углеводдордун (моносахариддердин, олигосахариддердин, полисахариддердин), нуклеин кислоталарынын түзүлүштөрү жана алардын касиеттери каралган.

Китептеги материалдар жана реакциялардын механизмдери азыркы мезгилдеги химиядагы жаңы көз караштарга толук жооп берет.

Китептеги материалдар университеттердин химия факультеттеринин программасына ылайык түзүлгөн. Бул бөлүктө карбоциклдүү бирикмелердин (алидиклдүү углеводороддордун, моно жана полицикддүү ароматикалык углеводороддордун, алардын туундуларынын), бензолдун шакекчеси жок ароматикалык бирикмелердин, ароматикалык мүнөэдөгү беш жана алты мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелердин жана алардын туундуларынын, углеводдордун (моносахариддердин, олигосахариддердин, полисахариддердин), нуклеин кислоталарынын түзүлүштөрү жана алардын касиеттери каралган.

Китептеги материалдар жана реакциялардын механизмдери азыркы мезгилдеги химиядагы жаңы көз караштарга толук жооп берет.

Кол-во страниц:397 Язык:Кыргызский Издательство:Кыргызстан

Карбоциклдүү бирикмелер. 3
I. Бөлүм..
Алициклдүү углеводороддор жана алардын туун- дулары. 3
Моноциклдүү углеводороддор. 8
Би жана полициклдүү каныккан углеводороддор. 28
II. Бөлүм.
Ароматикалык углеводороддор же арендер. 31
Бензол катарындагы арендер. Бензол жана анын түзүлүшү. 32
Бензолдун гомологдору, алардын изомерлери жана номенклатуралары. 36
Бензол катарындагы арендерди алуу жана алардын касиеттери. 38
Бензолдун ядросундагы орун алмашкан атомдордун жана атомдордун топторунун экинчи орун алмашуучу электрофилдик реагенттерди багыттоосу. 53
III. Бөлүм.
Ароматикалык галогендүү бирикмелер же галоген арендер. 67
IV. Бөлүм.
Ароматикалык сульфокислоталар же аренсульфокислоталар жана алардын туундулары. 78
V. Бөлүм.
Ароматикалык оксибирикмелер же оксиарендер. 85
Аренолдор же фенолдор. 86
Арилалканолдор. 113
VI. Бөлүм.
Ароматикалык нитробирикмелер же нитроарендер. 116
VII. Бөлүм.
Ароматикалык аминдер же ариламиндер. 129
VIII. Бөлүм.
Ароматикалык диазобирикмелер же диазоарендер. 144
IX. Бөлүм.
Ароматикалык альдегиддер жана кетондор (ароматикалык оксобирикмелер) 156
Ароматикалык альдегиддер 157
Ароматикалык кетондор. 166
Хинондор. 173
X. Бөлүм.
Ароматикалык карбон кислоталары (арен кислоталары). 179
Бир негиздүү ароматикалык кислоталар (аренмонокарбон кислоталары). 180
Эки жана көп негиздүү ароматикалык кислоталар (аренди жана аренполикарбон кислоталары). 193
XI Бөлүм.
Көп ядролуу ароматикалык углеводороддор (көп ядролуу арендер) жана алардын туундулары. 199
Бензолдун ядролору бири-бири менен түздөн-түз байланыш- кан конденсацияланбаган көп ядролуу ароматикалык углеводороддор жана алардын туундулары. 200
Бензолдун ядролору шакекчеге кирбеген көмүртектин атомдору аркылуу байланышкан көп ядролуу ароматикалык углеводороддор жана алардын туундулары. 204
Конденсацияланган көп ядролуу ароматикалык углеводороддор жана алардын туундулары. 215
XII Бөлүм.
Бензолдун шакекчеси жок ароматикалык бирикмелер. 247
XIII Бөлүм.
Гетероциклдүү бирикмелер. 258
Беш мүчөлүү, бир гетероатомдуу гетероцйклдүү бирикмелер. 260
Фуран. 267
Тиофен. 275
Пиррол. 282
Индол. 291
Карбазол. 301
Циклде эки жана андан көп гетероатому бар беш мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер. 303
Пиразол. 304
Имидазол. 309
Тиазол. 311
Бир гетероатомдуу алты мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер. 312
Пиридин. 312
Хинолин. 323
Изохинолин. 327
Акридин. 329
Эки гетероатомдуу ал ты мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер. 331
XIV Бөлүм.
Углеводдор. 340
Моносахариддер. 341
Олигосахариддер. 370
Полисахариддер. 375
XV Бөлүм.
Нуклеин кислоталары. 381
Нуклеозиддер. 382
Нуклеотиддер. 384
Полинуклеотиддер же нуклеин кислоталары. 385
Дезоксирибонуклеин кислоталары (ДНК). 385
Рибонуклеин кислоталары (РНК) 390
Адабияттар. 391