Кыргызстан тарыхы

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргызстан тарыхы


Автор: Осмонов Ө. Ж. Асанканов А. А.

Год: 2001

Тарых сабагы эмнени окутат? Гуманитардык билим берүү ади- стерди мезгил талабына ылайык даярдоонун маанилүү милдеттери- нин бири. Анткени ал жеке адамдын интеллектуалдык жактан өнүгүшүнө түрткү берип, анын чыгармачыл ой жүгүртүүгө жөндөмдүүлүгүн арттырат. Байыртадан эле тарых илими гумани-тардык илимдердин маанилүү тармагы катары эсептелет.

Тарых сабагы эмнени окутат? Гуманитардык билим берүү ади- стерди мезгил талабына ылайык даярдоонун маанилүү милдеттери- нин бири. Анткени ал жеке адамдын интеллектуалдык жактан өнүгүшүнө түрткү берип, анын чыгармачыл ой жүгүртүүгө жөндөмдүүлүгүн арттырат. Байыртадан эле тарых илими гумани-тардык илимдердин маанилүү тармагы катары эсептелет.

Кол-во страниц:519 Язык:Кыргызский Издательство:N/A

Тарых илими жөнүндө жалпы түшүнүк. 3
Глава 1. Кыргызстан тарыхынын булактары.
§ 1. Жазуу булактары 10
§ 2. Архитектуралык эстеликтер жана таш балбалдар. 33
I Бөлүм. Кыргызстан байыркы доордон XIX к. ортосуна чейин.
§ 3. Кыргызстандагы таш жана коло доору. 45
§ 4. Уруу союздары. даван мамлекети. 62
§ 5. Байыркы кыргыздар. Тypк кагандыктары. 73
§ 6. Борбордук азия даты үстөмдүк үчyн күрөш. улуу кыргыз дөөлөтү 93
§ 7. Кыргыздардын вз алдынчалыгы үчүн күрөшү. 111
§ 8. Кыргыз элинин калыптанышы жана анын коӈшу элдер менен мамилеси. 137
§ 9. Кыргызстан кокон хандыгынын мезги линде. 159
§ 10. Кыргызстандын маданияты. 180
II Бөлүм. Кыргызстан Россия империясынын жана СССРдин курамында.
Глава. II. Кыргызстанды Россиянын басып алышы жана кыргыздардын улуттук-боштондук күрөшү.
§ 11. Кыргызстандын россияга каратылышы 218
§ 12. Падышачылыктын колониялык саясаты. кыргызстандагы улуттук-боштондук күрөш. 244
Глава. III. Кыргызстанда совет бийлигинин орношу жана чыцдалышы.
§ 13. Падышачылык бийликтин кулашы. Совет бийлигинин орношу. 264
§ 14. Совет бийлигинин алгачкы мезгилиндеги социалдык-экономикалык курулуш (1917-1940-жж.). 280
§ 15. Кыргыз мамлекетинин негизделиши. Тоталитардык режимдин куч алышы. 298
§ 16. Кыргызстан улуу ата мекендик согуш жылдарында 321
§ 17. Бүлүнгөн эл чарбасын калыбына келтирүү жана өнүктөрүү (1946-1964-жж.). 337
§ 18. Кыргызстан "өнүккөн социализм" мезгилинде (1964-1985-жж.) 351
§ 19. кайра куруу жылдарындагы кыргызстан (1985-1991-жж.). 365
Глава. IV. Кыргызстандын маданиятынын өнүгүшү.
§ 20. Падьниачылык бийлик мезгилиндеги кыргызстандын маданияты. 385
§ 21. Совет бийлигинин доорунда маданияттын өнүгүшү. 400
III Бөлүм. Эгемендүү кыргыз республикасы.
§ 22. СССРдин кулашы. эгемендүү кыргыз республикасынын жаралышы. 426
§ 23. Эркин кыргызстандын социалдык-экономикалык жана руханий турмушу. 446
§ 24. Кыргыз республикасынын тышкы саясаты жана эл аралык байланыштары. 473
§ 25. Чет өлкөдө жашаган кыргыздардын тарыхынан. 483
Карталар. 497