Педагогиканын негиздери

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Педагогиканын негиздери


Автор: Мамбетакунов Э. М. Сияев Т. М.

Год: 2002

Окуу куралында жалпы педагогиканын, дидактиканын жана тарбиялоо процессинин айрым маселелери азыркы илимдин жетишкендигине жана изилдөөлердүн жыйынтыгына жараша берилди. Жогорку окуу жайынын студенттерине жана мугалимдерге арналат.

Окуу куралында жалпы педагогиканын, дидактиканын жана тарбиялоо процессинин айрым маселелери азыркы илимдин жетишкендигине жана изилдөөлердүн жыйынтыгына жараша берилди. Жогорку окуу жайынын студенттерине жана мугалимдерге арналат.

Кол-во страниц:148 Язык:Кыргызский Издательство:Педагогика

Киришүү. 3
Биринчи бөлук. Педагогика илиминин жалпы негиздери. 4
Глава 1. Педагогика илиминин предмети жана маселелери. 4
1. Педагогика илиминин пайда болушу жана калыптанышы.
2. Педагогика илиминин предмети жана маселелери.
3. Педагогика илиминин башка илимдер менен байланышы.
Глава 2. Педагогика илиминин категориялары. 10
1. Педагогика илиминин негизги категориялары.
2. Педагогикалык илимий изилдөөлөрдүн өзгөчөлүктөрү.
3. Педагогика илиминин түзүлүшү.
Глава 3. Педагогика илиминин изилдөө методдору. 15
1. Кадимки, традициялык методдор.
2. Педагогикалык экс­перимент.
3. Педагогикалык тест.
4. Педагогикалык - социологиялык методдор.
5. Математикалык-статис- тикалык методдор.
Глава 4. Өнүгүүнүн жалпы закон ченемдүүлүктөрү. 22
1. Инсандын өнүгүү процесси.
2. Өнүгүүнүн ички жана тышкы шарттары.
3. Өнүгүүнүн негизги факторлору.
Глава 5. Өнүгүүнүн өзгөчөлүктөрү. 26
1. Өнүгүүнүн жаш курактык мезгилдерге бөлүнүшү.
2. Мектеп окуучуларынын өнүгүү өзгөчөлүктөрү.
3. Өнүгүүнүн өз алдынчалуулугунун өзгөчөлүктөрү.
4. Окуучунун өнүгүү- сүнүн жалпы закон ченемдүүлүктөру.
Глава 6. Тарбиялооиун жалпы максатыю 31
1. Тарбиялоонун максатын аныктоочу факторлор.
2. Тарбиялоонун максатынын коомдук багыттуулугу.
3. Чет элдик педагогикадагы тарбиялоонун максаттары.
Глава 7. Тарбиялоонун милдеттери жана маселелери. 36
1. Акыл-эс тарбиясы.
2. Эмгек тарбиясы.
3. Дене тарбиясы.
4. Адеп-ахлактык тарбия.
5. Эстетикалык тарбия
Глава 8. Педагогикалык процесстин негиздери. 40
1. Педагогикалык процесс система катары.
2. Педагогика­лык процесстин түзүлүшү.
Глава 9. Педагогикалык процесстин закон ченемдүүлүктөрү. 43
1. Педагогикалык процесстин мүнөздөмөлөрү.
2. Педагогикалык процесстин закон ченемдүүлүктөрү.
3. Педагогикалык процесстин зтаптары.
Экинчи болук. Дидактика. 48
Глава 10. Дидактиканын предмети, категориялары жана милдеттери. 48
1. Дидактиканын негиздери.
2. Дидактикалык категориялары.
3. Дидактиканын милдеттери.
Глава 11. Дидактикалык системалар. 53
1. Гербарттын дидактикасы.
2. Дьюинин дидактикалык системасы.
3. Азыркы дидактикалык система.
Глава 12. Окутуу процессииин айрым маселелери. 61
1. Окутуу процессинин жыйынтыгы.
2. Окутуу процессинин мүнөздөмөлөрү.
3. Окутуу процессинин денгээлдери.
Глава 13. Окутуу процессинин максаты жана мазмуну. 66
1. Окутуу процессинин мазмуну.
2. Окутуу процессинин максаты.
3. Окутуу процессинин мазмунун аныктоонуи нринциптери.
4. Окутуунун мазмунун чечмелөөнүн түрлөрү.
Глава 14. Окутуу процессинин нормативдик документтерию 75
1. Билим стандарты.
2. Окуу планы.
3. Окуу программалары.
4. Окуу китеби жана куралы.
Глава 15. Дидактикалык факторлор. 85
1. Себептер.
2. Факторлор, анын денгээлдери.
3. Генералдык факторлор.
Глава 16. Дидактикалык закон ченемдүүлүктөр жана принциптер. 89
1. Дидактикалык закон ченемдүүлүктөр.
2. Дидактикалык принциптер.
3. Дидактикалык принциптер системасы.
Глава 17. Окуутунун методдору. 103
1. Окутуунун методдору.
2. Дидактиканын методдорунун классификациясы.
3. Методдордун системасы.
4. Окутуунун методдорун тандоо.
Глава 18. Окутуу процессин уюштуруу. 111
1. Окутуу формасынын өнүгүшү.
2. Стандарттык жана стандарттык эмес сабактар.
Глава 19. Окутуу формаларынын башка түрлөрү. 115
1. Экскурсия.
2. Окутуу формаларынын түрлөрү.
Глава 20. Окутуунун диагностикасы. 119
1. Окутуунун диагностикасы.
2. Текшерүү жана анын түрлерү.
3. Баалоо системасы
Үчүнчү бөлүк. Тарбиялоо процесси. 124
Глава 21. Тарбиялоо процесспнии негиздери. 124
1. Тарбиялоонун предмети жана милдеггери.
2. Тарбиялоо процессинин түчүлүшү
Глава 22. Тарбиялоо процессинин принциптери. 128
1. Тарбиялоо процессинин закон ченемдүүлүктөрдү.
2. Тарбиялоо процессинин принциптеринин өзгөчөлөктөрү.
3. Тарбиялоо процессинин принциптер системасы.
Глава 23. Тарбиялоо процессинин методдору. 133
1. Тарбиялоо процессинин методдору
2. Ан-сезимди калыптандыруу методдору.
3. Ишмердүүлүктү уюштуруу методдору.
4. Стимулдаштыруу методдору.
Глава 24. Коллективдик тарбиялоо. 140
1. Коллективдик тарбиялоо.
2. Коллектив жана инсан.
Пайдаланылган жана сунушталган адабияттар. 144