Пользователь: Пароль: .

Тарыхты окутуунун методикасы

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Тарыхты окутуунун методикасы


Автор: Жыргалбекова Г. K.

Год: 2010

Окуу куралында жалпы билим берүүчү мектептерде жана жогорку окуу жайларында тарыхты окуп үйрөтүүнүн методикалык принциптери жана мазмуну талданат, анын негизги түшүнүктөрү жана закон ченемдүүлүктөрү азыркы илимий көз карашта каралат.

Окуу куральшын негизги мазмунунда тарыхый билимди натыйжалуу өздөштүрүүнүн теориялык жана практикалык маселелери берилген.

Окуу куралында жалпы билим берүүчү мектептерде жана жогорку окуу жайларында тарыхты окуп үйрөтүүнүн методикалык принциптери жана мазмуну талданат, анын негизги түшүнүктөрү жана закон ченемдүүлүктөрү азыркы илимий көз карашта каралат.

Окуу куральшын негизги мазмунунда тарыхый билимди натыйжалуу өздөштүрүүнүн теориялык жана практикалык маселелери берилген.

Кол-во страниц:188 Язык:Кыргызский Издательство:Бишкек

Сөз башы. 5
Киришүү. 6
I Бөлүм. Тарыхты окутуунун методикасынын илим катарында пайда болушу жана өнүгүшү.
I Бап. Тарыхый билим берүү багытындагы методнкалык ой-пикирлердин калыптанышы.
§ 1. Тарыхый-методикалык ой-пикирлердин келип чыгышы (XVIII-XX кк.). 9
§2. Мектепте тарыхый бил им берүүнүн калыптанышы жана өнүгүшү (ХХ-ХХI кк.). 20
§3. Кыргыз республикасынын мектептеринде тарыхый билим берүүнүн мазмуну жана принциптери. 31
II Бап. Тарыхты окутуунун дидактикалык каражаттары
§ 1. Тарыхты окутуунун окуу-усулдук каражаттары. 40
§2. Тарыхты окутуунун тарыхый булактары. 47
§3. Тарыхты окутууда көркөм адабияттарды колдонуу. 55
§4. Тарыхты окутууда көрсөтмөлүүлүк каражаттары. 62
II Бөлүм. Тарыхый билимдин мазмуну жана түзүлүшү.
III Бап. Тарыхый билнмдин негизги мазмунун окуп үйрөнүү каражаттары жана ыкмалары.
§1. Тарыхый билнмдин мазмунунун түзүлүшү. 71
§2. Тарыхты окутуунун усулдары жана ыкмалары. 77
§3. Окуу материалынын теориялык мазмунун окуп үйрөнүү ыкмалары жана жөндөмдөрү. 84
§4. Окуу материалынын фактылык мазмунун окуп үйрөнүү ыкмалары жана жөндөмдөрү. 90
IV Бап. Тарыхый билимдин озөктүү бөлүгүн таанып-билүүнүн калыптанышы
§ 1. Тарыхты окутууда тарыхый түшүнүктөрдүн, терминдердин калыптанышы. 97
§2. Тарыхты окутууда окуучулардын хронологиялык жана инсан таануу билимдерин капыптандыруу. 101
§3. Тарыхты окуп үйрөнүүдө окуучулардын таанып-билүү мүмкүнчүлүгү жана тарыхый билимге болгон кызьпуусун өнүктүрүү. 110
III Бөлүм. Тарыхты окутууда мугалим менен окуучунун биргелешкен ишмердүүлүгү
V Бап. Тарых сабагы - окутуунун негизги элементи.
§ 1. Тарых сабагынын түрлөрү жана типтери. 118
§2. Салттуу сабактын план-конспектиси. 126
§3. Тарых сабагы на талдоо жүргүзүүгө коюлган усулдук талаптар. 133
§4. Мектептеги тарых кабинети. 139
VI Бап. Тарых сабагында ннтерактивдүү ыкмаларды колдонуу.
§1. Интерактивдүү сабактардын методикалык өзгөчөлүктөрү. 144
§2. Тарых сабагында колдонулуучу педагогикалык технологиялар. 152
§3. Тарыхый билим берүүдө окуучулардын өз агтдынча иштери. 159
VII Бап. Окуучулардын тарыхый билимди өздештүрүү децгээли
§ 1. Окуучулардын тарыхый билимди өздөштүрүү деңгээлине коюлган усулдук талаптар. 165
§2. Окуучулардын билимин текшерүү жана баалоо. 174
§3. Педагогикалык практика адистикке даярдоонун алгачкы тажрыйбасы. 181